ReadyPlanet.com
dot dot
LT01 ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโต

 ทัวร์ลิเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย 7 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน ลุฟต์ฮันซา

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม : 

 

กำหนดการเดินทาง : 25 - 31 ก.ค 59, 12 - 18 ก.ย 59, 17 - 23 ต.ค 59 13 - 20 พ.ย 59 , 8 - 14 ส.ค 59 (สอบถามราคาเพิ่มเติมเฉพาะเดือนสิงหาคม)

 

 

 

 

วันเดินทาง

ระยะเวลา

รหัสทัวร์

สายการบิน

ราคา (เริ่มที่)

สถานะ

2016 - 07 - 25

วัน 

LT01 

LH

 69,000

ติดต่อเรา

2016 - 07 - 25 วัน LT01 LH 69,000 ติดต่อเรา
2016 - 09 - 12 วัน LT01 LH 69,000 ติดต่อเรา
2016 - 10 - 17 วัน LT01 LH 69,000 ติดต่อเรา
2016 - 11 - 13 วัน LT01 LH 69,000 ติดต่อเรา
2016 - 08 - 08 วัน LT01 LH สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเรา

 

วันแรก  : กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – กรุงวิลนีอุส  ประเทศลิทัวเนีย

09.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ จุดนัดหมาย  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4  หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอินโซน G สายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFTHANSA)  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง    พร้อมเดินทางไปกับคณะ  เพื่อให้บริการตลอดทั้งรายการ

12.10 .

เดินทางสู่กรุงแฟรงก์เฟิร์ต   ประเทศเยอรมัน  โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFTHANSA)   เที่ยวบินที่ LH773   มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

19.00 .

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต   ประเทศเยอรมัน   (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

20.40 น.

เดินทางต่อสู่กรุงวิลนีอุส  ประเทศลิทัวเนีย (LITHUANIA)  โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFTHANSA)   เที่ยวบินที่ LH888      

 23.40 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทัวเนีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว    นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง  ในระหว่างทาง....ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันสวยงามของกรุงวิลนีอุส  ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ในปี 2009   คู่กับเมืองลินซ์ประเทศออสเตรีย

 

พักค้างคืน ณ   RADISSON BLU HOTEL, VILNIUS  หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง : กรุงวิลนีอุส โบสถ์เซนต์แอน - เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์ KGB – เมืองทราไก – ปราสาททราไก  เขตเบาสกา – พระราชวังรันดาเล – เมืองริก้า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์แอน (ST.ANNE’S CHURCH ) ถือว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่สวยที่สุดในวิลนีอุส  โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก  ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า   เดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.. 1495-1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 หลังจากนั้น ได้มีการต่อเติมหอระฆังแบบนีโอโกธิกขึ้นมาในปี 1874 นอกจากนี้โบสถ์เซนต์แอนแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจาก องค์การยูเนสโกอีกด้วย

 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (ST.PETER AND PAUL CHURCH ) โบสถ์ที่ถือว่าเป็น สถาปัตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิทัวเนียบาโรกของศตวรรษที่ 17 ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกของอิตาลี ตัวโบสถ์ดั้งเดิมนั้นเป็นโบสถ์ไม้ และได้ถูกทำลายไปในช่วงสงครามกับประเทศรัสเซีย และได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดย Hetman Mykolas Kazimieras Pacas ผู้ซึ่งเรียกร้องอิสรภาพของลิทัวเนียคืนจากรัสเซีย

 

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ KGB ( MUSEUM OF GENOCIDE VICTIMS) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1992 โดยกระทรวงวัฒนธรรมแห่งลิทัวเนีย วัตถุประสงค์ ของพิพิธภัณฑ์คือการรวบรวมและนําเสนอประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรเคจีบี หรืออดีตหน่วยงานกลางดูแลการข่าวความมั่นคงตรวจสันติบาลและกิจการชายแดนของสหภาพโซเวียตต้งัแต่ปีค.ศ. 1954-1991 โดยเคจีบีถูก ยุบไปหลังปี ดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่อดีตหัวหน้าเคจีบีได้ร่วมก่อกบฏรัฐบาลซึ่งมีประธานาธิบดี กอร์บาชอฟ ดํารงตําแหน่งอยู่แต่ไม่สําเร็จ

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก ( TRAKAI )       อดีตเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย ตั้งอยู่ห่างจากกรุงวิลนีอุส 23 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย และยังเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ลักษณะทางกายภาพของเมืองทราไกแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่มากมายหลายแห่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า  ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติได้เป็นอย่างดี

 

นำท่านชม ปราสาททราไก  ( TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY MUSEUM )  หรือ “ LITTLE MARIENBURG ”  ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของลิทัวเนีย ปราสาทแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ล้อมรอบด้วยกำแพงที่สูงชันและแข็งแรงเป็นป้อมปราการที่คอยป้องกันตัวปราสาท ปราสาทแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ (GALVE) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 14   โดยท่านแกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส (VYTAUTA) ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นมาจากหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์รอบปราสาทที่แสนสวยงาม ปัจจุบันภายในถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ในอดีตที่ผ่านมา

 

12.00 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 

คณะท่านเดินทางต่อสู่ เขตเบาสกา (BAUSKA) เมืองทางตอนใต้ของลัตเวียอยู่ห่างจากเมืองริก้าประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำ มูซา MUSA และแม่น้ำ เมเมเล่ MEMELE เมืองแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่พระเจ้านโปเลียน ใช้เป็นจุดลำเลียงเสบียงและกำลังคนที่สำคัญเพื่อที่จะเดินทางสู่มอสโคว ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่สงครามโลกจบ เขตเบาสกาแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญระหว่างเมืองริก้ากับลิทัวเนีย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เบาสกาเคยเป็นชุมชนชาวยิวที่เจริญมากแต่ชุมชนแห่งนี้ถูกทำลายอย่างยับเยินจากพวกนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

 

นำท่านเข้าชม พระราชวังรันดาเล  ( RUNDALE PALACE ) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต BAUSKA REGION อยู่ห่างจากเมืองริก้าไปประมาณ 65 กิโลเมตร สร้างและออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ FRANCHESCO BARTOLOMEO RASTRELLI ซึ่งเป็นคนเดียวกับคนออกแบบพระราชวังฤดูหนาวในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1736 และสร้างเสร็จเมื่อปี 1740  และเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อค ที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติค โดยเจ้าของคนแรกของพระราชวังแห่งนี้ก็คือ ดยุค ERNST JOHAN BIRON สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจักรพรรดินีแห่งรัสเซียชื่อ ANNA JAONOVNA เคยใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อน ของดยุค ERNST JOHAN BIRON และ RUSSIAN  EMPRESS ANNA JAONOVNA  พระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด 138 ห้อง ภายในท่านจะได้พบกับของตกแต่งดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ภาพวาดและเครื่องลายครามของราชวงศ์ ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งที่งดงามเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์

 

 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศลัตเวีย ประเทศที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายได้อย่างลงตัวอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมความลงตัวและกลมกลื่นกันทางด้านศาสนาที่มีหลากหลายแต่อยู่ในที่เดียวกัน แต่นี้เป็นเพียงหยดเล็กๆ ในทะเลแห่งประวัติศาสตร์ของลัตเวียและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยในเชิงลึกอยู่ในส่วนนี้ หาก คุณมีความสนใจในประเพณีพื้นบ้านโบราณ  ถ้าคุณเป็นแฟนของปราสาทเก่าหรือดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ คุณต้องไม่พลาดการที่จะเป็นคนหนึ่งที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ลัตเวีย ไข่มุกแห่งทะเลบอลติก  

 

ผ่านเมือง PILSRUNDALE เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า (RIGA) เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ริมทะเลบอลติก เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกันโดยมีหลักฐานการอยู่อาศัยของชาวเยอรมันในช่วง 6 ศตวรรษแรกของการค้นพบเมืองริก้าในปี ค.ศ. 1158 และหลังจากนั้นก็ได้ไปตกอยู่ภายใต้การปกครองของโปแลนด์ สวีเดน และรัสเซียตามลำดับ และบริเวณย่านเมืองเก่าของเมืองริก้ายังได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1977 อีกด้วย

18.00 .

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 

พักค้างคืน ณ   RADISSION BLU DAUGAVA HOTEL,RIGA หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม : เมืองริก้า – ชมเมือง – จัตุรัสวิหารโดม – อนุสาวรีย์อิสระภาพ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งชาติพันธุ์วิทยา แลทเวีย               

07.00 .

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านชมบริเวณ เมืองเก่าริก้า (OLD TOWN IN ) ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม และมีเอกลักษณ์ที่ยังคงถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี จาก ถนนอัลเบิร์ต และ ถนนอลิซาเบธ       ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนูโว  ที่สร้างในยุคกลาง   มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี    ชม CENTRAL MARKET ตลาดสดของชาวเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน โดยใช้บริเวณเดิมของโกดังสินค้าริมฝั่งแม่น้ำเดากาวา ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง

 

นำท่าน ชมจัตุรัสวิหารโดม (DOME SQUARE ) อันเป็นที่ตั้งของ RIGA DOME CATHEDRAL มหาวิหารประจำเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกและมีออร์แกน(ORGAN ) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, ชมหอเก็บดินปืน (THE POWDER TOWER ) เคยเป็นหนึ่งใน 28 หอสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการเมือง และชม ปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี   ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ  และผ่านชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ (FREEDOM MONUMENT) อนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของ เมืองริก้า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1935 ในช่วงของการเรียกร้องอิสรภาพของ ประเทศลัตเวียระหว่างปีค.ศ. 1918 1940 โดยมีชื่อเรียกหญิงสาวคนนี้ว่า “MILDA” โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดย ERNESTS SHTALBERGS มีความสูงประมาณ 42 เมตร ด้านบนประดับด้วยรูปปั้นของหญิงสาวที่ ถือดาว 3 ดวงไว้ ซึ่งสื่อความหมายถึงภูมิภาคทั้งสามของประเทศลัตเวีย นั่นก็คือ KURZEME, VIDZEME และ LATGALE ในช่วงเปเรสตรอยก้า (PERESTROIKA) อนุสาวรีย์แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่หลักสำหรับชุมนุม เรื่องการเมืองในปี1994 อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา บิล คลินตันได้ใช้สถานที่แห่งนี้ประกาศสนับสนุนการเรียกร้องอิสรภาพของ ภูมิภาคบอลติกในนามของอเมริกาอีกด้วย

 12.00 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าเยี่ยมชม  พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา แลทเวีย  (ETHNOGRAPHIC OPEN-AIR MUSEUM ) บนพื้นที่ 87.66  เฮคเตอร์ของป่าสนในริก้า   บนชายฝั่งของทะเลสาบ JUGLA ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่   ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา และนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ได้จัดกับโบราณวัตถุและของมีค่าที่นับว่ายังสมบูรณ์อยู่มากเนื่องจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามจึงทำให้รอดพ้นจากการทำลายจากภัยสงคราม ภายในจะมีการแสดงพื้นบ้านตามแต่ละโซนพื้นที่ มีการร้องรำทำเพลง รวมถึงการละเล่นท้องถิ่นของชาวแลทเวียที่บางอย่างท่านไม่อาจหาชมได้จากที่ไหน ชมการสาธิตการทำหัตกรรมท้องถิ่น   หรือแม้แต่กระทั่งอาหารแบบท้องถิ่นจริงๆ ท่านก็สามารถทดลองชิมกันได้

ค่ำ

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 

พักค้างคืน  ณ  RADISSION BLU DAUGAVA HOTEL .RIGA หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ :  ริก้า - เมืองชิกุลดา – ปราสาททูไรด้า –  เมืองทาลลินน์

07.00 .

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองซิกุลดา (SIGULDA ) ซึ่งอยู่ในเขตวิดเซมี(VIDZEME REGION ) ของลัตเวีย ห่างจากเมืองริก้าออกไปประมาณ 53 กิโลเมตร เมืองซิกุลดา ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่สวยงามในหุบเขาแม่น้ำกัวจา (GAUJA RIVER VALLEY) และเนื่องจากทั้งสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เป็นหินทรายแดงก่อตัวเป็นแนวตลิ่งสูงชัน จึงมักได้รับการ ขนานนามว่า  เป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่ง วิดเซมี

 

นำคณะท่านเข้าชม ปราสาททูไรด้า (Turaida Castle)     ปราสาทยุคกลางที่สร้างขึ้นในสมัยคริสศตวรรษ 1214 โดยอาร์คบิช็อปแห่งริก้า  เป็นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิค ซึ่งถูกสร้างต่อเติมและบูรณะมาหลายสมัยจนเป็นลักษณะของป้อมปราสาทที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย  คือ แม่น้ำ RAVINES และแม่น้ำ GAUJA แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

12.00 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

14.00 น.

คณะท่านเดินทางสู่  เมืองทาลลินน์ (TALLINN )  เมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย      ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติกทางด้านเหนือของประเทศ ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลาง    ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย    ภายหลังได้อิสรภาพจากสหภาพโซเวียต   ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก    รวมทั้งบริเวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกำแพงเมืองโบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้บริเวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ดูสดใส เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหล

 ค่ำ

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

 

พักค้างคืน  ณ RADISSION BLU HOTEL OLUMPIA, TALLINN  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า : เมืองทาลลินน์ (ชมเมืองเก่า) – พระราชวังคาดริออร์ก – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เอสโตเนีย

07.00 .

อรุณสวัสดิ์........รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่าน เดินเที่ยวชมเขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชมเขตเมืองเก่าทูมเปีย (TOOMPEA ) ใน เขตอัพเพอร์ทาวน์ ผ่านชม THE PALACE OF TOOMPEA ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด  มีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (ALEXANMER NEVSKY CATHEDRAL ) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY) ) จากนั้น เข้าสู่ เขตโลเวอร์ทาวน์ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่งดงามในสไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโว และโกธิค, ผ่านชมร้านขายยา THE TOWN HALL PHARMACY  ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422 จนถึงปัจจุบัน  และผ่านชม ลัคกี้เฮาส์ บ้านที่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง จากนั้นอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมือง ย่านถนนคนเดินตามอัธยาศัย

12.00 .

อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

ออกเดินทางสู่ คาดริออร์ก (KADRIOG) หมู่บ้านเล็กๆ ชานกรุงทาลลินน์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ พระราชวังคาดริออร์ก ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ NICCOLO MICHETTI จากกรุงโรมในปี ค.ศ. 1930  ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโทเนีย นำท่านชมความงดงามของห้องต่างๆที่มี การปูเพดานแบบพิเศษ และตกแต่งด้วยความโอ่โถงงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อค ในส่วนของ พิพิธภัณฑ์ท่านจะพบกับงานศิลปะเก่าแก่มากมายหลากหลายประเภท ทั้งศิลปะแบบภาพวาด งานปั้น และอื่นๆอีกมากมายที่ได้รับมาจากประเทศรัสเซีย และประเทศอื่นอีกมากมายในแถบยุโรปตะวันตก     ร่วมบันทึกภาพด้านหน้าอาคารและบริเวณสวนโดยรอบที่นับว่าเป็นภูมิสถาปัตย์แบบบารอคที่สวยงามที่สุดในประเทศ น าท่านนั่งรถเลียบชายฝั่งทะเลบอลติกสู่ย่านพิริต้าชายหาดตากอากาศที่อยู่ ใกล้เมืองหลวงที่สุด ระหว่างทางแวะชมสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรี แห่งชาติที่มีการจัดต่อเนื่องกันมากว่า 130 ปี ก่อนพาท่านเข้าชมสำนัก คอนแวนต์(ST BRIDGET’S CONVENT) ที่สร้างขึ้นในปี 1407 แต่ถูก กองทัพรัสเซียท าลายลงในศตวรรษที่ 16 เหลือไว้เพียงโครงสร้างของโบสถ์ และด้านหน้าที่สูงถึง 35 เมตร และใช้เป็นจุดสังเกตุของนักเดินเรือในอดีต

 

นำท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เอสโตเนีย (ESTONIA OPEN AIR MUSEUM ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความพิเศษ โดยเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีการจัดแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนโดยแต่ละส่วนมีการจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจของชาวแอสโตเนียในช่วงศตวรรษที่ 18 มีการจำลองหมู่บ้านชาวประมง โบสถ์คริส โรงเรียน โรงสี เป็นต้น บนพื้นที่ 68 ไร่ ท่านสามารถศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแอสโตเนี่ยนได้อย่างใกล้ชิด

18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 

พักค้างคืน  ณ RADISSION BLU HOTEL OLUMPIA, TALLINN  หรือเทียบเท่า

วันที่หก : ทาลลินน์ (ประเทศเอสโตเนีย) – แฟรงก์เฟิร์ต (แวะเปลี่ยนเครื่อง )

08.00 .

รับประทานอหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเบอร์นาร์ดแมรี่ “LENNART MERI INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

14.05 น.

ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา (LUFTHANSA)   เที่ยวบินที่ LH881    มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

15.35 .

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

17.35 น.

เดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย  โดยสายการบินลุฟต์ฮันซา  (LUFTHANSA)   เที่ยวบินที่ LH772 

วันที่เจ็ด : กรุงเทพฯ

09.45 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ประเทศไทย   พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 17 - 21 พฤษภาคม 2559 

  รายละเอียดสายการบิน

   จาก ~ ถึง   

                                        

 

 

                        

 

 

                           

 

 

                            

 

อัตราค่าบริการทัวร์

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง

 

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง

 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)

 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

 

พักเดี่ยว ท่านละ

 

ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

 

ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ปักกิ่ง - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทย

 

2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

 

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

 

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินปักกิ่ง 

 

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

 

8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

 ประกันภัย 

วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ

ค่าบริการไม่่รวม

1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม

  -ค่าทิป

2.ค่าทิปไกด์และคนขับจีน ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 

 - ค่ายกกระเป๋า

3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ หยวน

 

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )

 

5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

 

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

 

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

 

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%

การจองและชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

1.  ค่ามัดจำทัวร์ 

ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 

2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ 

 จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                

 

 จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่

 คลิกจองทัวร์ 

 

หมายเหตุ

ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการบริการ

 

1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 

2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์

3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้ว 

 

 
ทัวร์ลิทัวเนีย
dot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays