ReadyPlanet.com
dot dot
SRI03 โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - เมืองแคนดี้ - สิริกิริยา -มัลดีฟส์ article

    

SRI03 โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - สิริกิริยา - ถ้ำดัมบูล่า - มัลดีฟส์ ที่ คลัลเมดคานิ 

 โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม :

กำหนดการเดินทาง : วันที่  16 - 21 กรกฏาคม 2559 

 

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 07 - 16 6 วัน  SRI03  UL 59,900  รับจอง 
2016 - 08 - 12 6 วัน SRI030812 UL 62,900 รับจอง
วันแรก  : กรุงเทพ - โคลัมโบ – เมืองอนุราชปุระ ประเทศศรีลังกา
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู  เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRI LANKAN AIRLINE’sโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
10.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกาโดยเที่ยวบินที่ UL 897 
   
เส้นทาง กรุงเทพฯ โคลัมโบ 
    สายการบิน  ศรีลังกาแอร์ไลน์
    เที่ยวบิน  UL 897  เวลา 08.30 - 10.25 
  ** เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง
เที่ยง เดินทางถึงเมืองโคลัมโบ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอนุราชปุระ นำท่านชมเมืองมรดกโลกอนุราชปุระ อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศนานถึง 1,500ปี ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 ที่ตั้งชื่อตามกลุ่มของดวงดาวอนุราช หมายถึงความมั่นคง มั่นคั่ง และ ความอุดมสมบูรณ์
   เมืองเก่าอนุราธปุระ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเข้าที่สู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 * 
www.Frescowatervilla.com 
วันที่สอง : เมืองอนุราชปุระ – สิกิริยา - ถ้ำดัมบูล่า 

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมบริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ใน อดีตเป็นพระราชวังเก่า ชม ป้อมปราการ เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม ภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหล เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รูปนางอับสรสวรรค์ที่เขาสิกิริยา เขาสิกิริยา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านสู่เขาดัมบูล่า
บ่าย ถ้ำดัมบูลล่า มรกดโลก  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก
ถ้ำดัมบูล่า
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ 
เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกาเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะจึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่ามหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอกระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา  
17.00 น. นำท่านชมการแสดงระบำโชว์ของชาวสิงหล ( KANDY DANCE )  จากนั้นนำท่านเข้ากราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกาเมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมืองขันธะจึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา UPPER LAKE ชมตัวเมืองแคนดี้ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบและตัวเมืองแคนดี้อันสวยงามอยู่เบื้องล่าง เช่น พระราชวังเก่ามหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้ (Kandy University) อันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดใน ศรีลังกาตั้งอยู่นอกตัวเมืองแคนดี้ มีสถานที่กว้างขวางตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาเตี้ย ๆ มีดอกไม้และไม้ยืนต้นเป็นธรรมชาติที่สวยงามมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการเรียนภาษาบาลีในระดับปริญญาเอก นำท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha)(พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร(เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอด ยังเกาะลังกามีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลอมโบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม OAK RAY REGENCY HOTEL www.OAKRAYREGENCY.com  ระดับ 4 * 
วันที่สาม : นิกัมโบ –  มัลดีฟส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้วโดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้นภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราชปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่)25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี
10.00 น. ท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 101 * บริการอาหารบนเครื่อง
14.30 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) เกาะมัลดีฟส์
นำท่านสู่เมืองหลวงมาเลย์ของเกาะมัลดีฟส์  นำท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandharในปีค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา อิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้และใกล้กับตลาดแห่งนี้ยังมีตลาดสด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองผักผลไม้ได้อีกด้วย
นำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว
 Speed Boat ไปยังรีสอร์ท จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะมัลดีฟส์ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท Paradise Island Resort / เทียบเท่า จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเลือกใช้บริการทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ เช่น ดำน้ำชมปะการัง , พายเรือแคนนู  บานาน่าโบ๊ต ( ค่าใช้จ่ายไม่รวมในแพ็คเก็จ )
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท พัก ณ รีสอร์ท
วันที่ห้า : มัลดีฟส์ – เกาะมาเลย์ – มัสยิด Huskuru Miskiiy – ตลาดปลาสด – สนามบินมาเลย์ – กรุงเทพ
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่รีสอร์ท
18.55 น. นำท่านสู่เมืองหลวงมาเลย์ของเกาะมัลดีฟส์  นำท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandharในปีค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา อิสลามที่สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้และใกล้กับตลาดแห่งนี้ยังมีตลาดสด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมืองผักผลไม้ได้อีกด้วย
20.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ
20.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104
22.25 น. ถึงสนามบินกรุงโคลอมโบ รอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่หก : นิกัมโบ – โคลัมโบ – มัลดีฟส์ – เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 888
06.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 20 - 25 กรกฎาคม 2559 

  ราะเอียดสายการบิน    จาก ~ ถึง                                            
                            
                               
                                

 

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

 

อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ศรีลังกา - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ศรีลังกาแอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินดารานายเก

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับศรีลังกา ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ รูปี

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วโปรแกรมทัวร์ศรีลังกา และ มัลดีฟส์

SRI01ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ โปโลนนารุวะ articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays