ReadyPlanet.com
dot dot
SRI01ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ โปโลนนารุวะ article

 SRI 01 ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ โปโลนนารุวะ มูนสโตน สัตตมหาปราสาท สิริกิริยา แท่นศิลาราชสีห์ ดัมบูลล่า ถ้ำดัมบูลล่า แคนดี้ วัดบุปผาราม วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม วัดกัลณียา ระบำพื้นเมืองศรีลังกา

(พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน ห้องละ 2 ท่าน)

 


โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม :

กำหนดการเดินทาง :

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 - 05- 01 5 วัน  SRI0105 UL  38,900 รับจอง
2016 - 05 - 22 5 วัน SRI01022 UL 38,900 รับจอง
วันแรก : กรุงเทพ – โคลัมโบ
06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ T11-18 สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ SRI LANKAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง
 

     สายการบิน SRILANKA AIRLINES 
   เที่ยวบิน  UL 403 
   เส้นทาง  กรุงเทพฯ โคบัมโบ
   เวลา 09.10-11.00 น.

09.10 น. ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่UL403
11.00น. ถึง สนามบินดารานายเก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  นำท่านเดินทางสู่แคนดี้
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารโรงแรม
15.00น. ถึงแคนดี้ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 
16.00 น. นำท่านชมพิพิทธภัฑณ์พลอยอัญมณีและแหล่งเจียรไนพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกา 
17.00น. นำท่านเดินทางไปชมระบำพื้นเมืองของประเทศศรีลังกา “แคนเดี้ยน แดนซ์” (Kandy Dance) ที่สืบทอดกันมากว่า 2,000 ปี ซึ่งการแสดงที่เห็นทุกวันนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกาและยังแสดงถึงศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพื้นเมืองอีกด้วย
 

    พระเขี้ยวแก้ว        KANDY DANCE    KANDY DANCE

18.30 น. นำท่านเข้าสู่ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of the Sacred Tooth Relic) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน   พระบรมสารีริกธาตุ(พระทนต์) ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้านมัสการพระเขี้ยวแก้ว อย่างใกล้ชิด พระเขี้ยวแก้ว (พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า Sacred Tooth Relic) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งหนาถึง 1 ศอก 3 ชั้น ยากที่สาธุชนทั่วไปจะได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดแม้แต่ชาวศรีลังกาเอง (กรุณาแต่งชุดขาว หรือเสื้อผ้าสีโทนอ่อน ) อิสระให้ท่านชมวัดตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก
20.00 บริการอาหารค่ำ นำท่านสุ่ทีพักโรงแรม
วันที่สอง : โคลัมโบ  อนุราชปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ ชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังการะหว่างเดินทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านชม เมืองอนุราธปุระนครหลวงแห่ง
แรกของศรีลังกานำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ชม เจดีย์รุวันเวลิชายะ และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองอนุราชปุระ และชม เจดีย์อภัยคีรี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : อนุราชปุระ  โปโลนนารุวะ ปราสาทวิชยันตี มูนสโตน สัตตมหาปราสาท  สิกิริยา แท่นศิลาราชสีห์
07.00 น. โปโลนนารุวะการ์ดสโตน ชม สัตตมหาปราสาท เจดีย์ 7 ชั้น ศิลปะแบบพม่าทรงสี่เหลี่ยมแห่งเดียวของศรีลังกา ชมสมุดศิลาจารึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นชม พระพุทธรูปที่ภูเขาซึ่งมีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดที่ อุตตราราม หรือ กัลวิหาร (GAL VIHARA)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ใน อดีตเป็นพระราชวังเก่า ชม ป้อมปราการ เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์ บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม ภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหล เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
18.00 น. บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย..(พักที่โรงแรม AMAYA LAKE หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่สี่ : ดัมบูลล่า ถ้ำดัมบูลล่า  แคนดี้ วัดบุปผาราม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำดัมบูลล่า ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนื้อที่มากที่สุดในโลก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ถึง เมืองแคนดี้ นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองจากยอดเขา มองเห็นทะเลสาปและตัวเมืองที่สวยงามชม วัดบุปผาราม เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ ลัทธิสยามวงศ์ จากนั้นนำท่านชมวิธีการทำผ้าบาติก สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา
19.00 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) พร้อมชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม AMAYA HILL หรือระดับ 4 ดาว พักผ่อนกันตามสบาย
วันที่ห้า : แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว  โคลัมโบ อนุสรณ์สถาน วัดคงคาราม วัดกัลณียา
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการพระเขี้ยวแก้วซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกักระสุน มีประตูเงิน ประตูทองจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ แวะชม วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารกรุงโคลัมโบ (มื้อที่ 11)  หลังอาหารนำท่านชม วิหารกลางน้ำ ซึ่งรอวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทยจากนั้นนำท่านชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศูนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามสบาย
19.30 น. บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคารสยามเฮาส์ (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
วันที่หก : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ
01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบิน UL 888
06.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2559 

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก  1 ห้อง
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (Single room)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว ท่านละ  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   
อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ศรีลังกา - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ศรีลังกาแอร์ไลน์

2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินดารานายเก

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับศรีลังกา ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ รูปี

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้วโปรแกรมทัวร์ศรีลังกา และ มัลดีฟส์

SRI03 โคลัมโบ - เมืองอนุราชปุระ - เมืองแคนดี้ - สิริกิริยา -มัลดีฟส์ articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays