ReadyPlanet.com
dot dot
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก

IND08 ทัวร์อินเดีย ซันสการ์ เลห์ ลาดัก เดลลี ศรีนากา

โซนามาร์ค ดาร์ส การ์กิล ทะเลสาบพันกอง เลห์ พาดัม ซันสการ์

ลามายารุ อัลชิ บาสโก ลิกครี Suru Valley Skagam Village

พิเศษ ! ค้างคืนที่ทะเลสาบพันกอง 12 วัน 11 คืน เดินทาง 12–23 กันยายน 2557

 

วันแรก  : กรุงเทพฯ - เดลลี

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เดินทางไปกับสายการบินJet Airways

08.40 น.

มุ่งหน้าสู่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่9W63 ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ทานอาหารเช้าบนเครื่องบิน

11.30 น.

ถึงประเทศอินเดีย สนามบินนานาชาติอินทิราคานธี กรุงนิวเดลี แวะเข้าที่พักพร้อมเก็บสัมภาระ

บ่าย

เที่ยวชม วัดอักชารดาห์ม ( Akshardham Temple) ศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา อักชารดาห์ม วัดนี้เป็นฮินดูนิกายหนึ่งที่เรียกตามชื่อศาสดาว่า สวามีนารายัน เป็นวัดฮินดูที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เป็นอาหารไทยที่ Ego Thai Restaurant แล้วเข้าโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เดลลี - ศรีนาคา -โซนามาร์ค

07.00 น.

รับประทานอาหารพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทางไปยังสนามบิน พร้อม Check in และ โหลดสัมภาระ

10.50 น.

เครื่องออก มุ่งหน้าไปยังสนามบิน ศรีนากา ประเทศอินเดีย โดยสายการบินJet Airways เที่ยวบิน 9W603 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 25 นาที

12.15 น.

ถึงสนามบินศรีนากา ออกเดินทางสู่ โซนามาร์ค (Sonamarg)แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารระหว่างทางโซนามาร์ค (Sonamarg) แปลว่า ท้องทุ่งแห่งทองคำ แหล่งท่องเที่ยวอันมีวิวทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้อยู่ห่างจากศรีนาการ์ไปทางตะวันตก 80 ก.ม. และอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองศรีนาคากับเมืองเลห์ ในบริเวณหุบเขาโซนามาร์กนี้มีธารน้ำแข็งสีขาวบริสุทธิ์ที่ปกคลุมอยู่ตามลาดไหล่เขา อีกทั้งเทือกเขาหิมะที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายสีทอง จึงเป็นที่มาของชื่อ โซนามาร์ก

บ่าย

ถึง โซนามาร์ค เดินเล่น เดินเที่ยว หรือ ขี่ม้า ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในทริป : ค่าสกี ค่าม้า ประมาณ 300 500 รูปี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : โซนามาร์ค - ดราส- คาร์กิล- หมู่บ้านซูรู

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โซนามาร์ค เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ Suru Valleyหมู่บ้านกลางหุบเขาทีร่มรื่น ระหว่างทางจะผ่าน เมืองดราส (Drass) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ว่า เป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริงและมีอากาศหนาวมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกและ เมืองการ์กิล (Karkill) เป็นเมืองใหญ่ใกล้ชายแดนปากีสถาน

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

เย็น

เดินทางถึง Suru Valley เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ :  ซูรู - รังดุม - สกากัม

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวออกเดินทางสู่ Skagam Village ในหุบเขาซันการ์
ซันสการ์ (Zanskar) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านทัศนียภาพที่สวยงามรวมไปถึงเสน่ห์ของวัดพุทธสไตล์ทิเบต โดยเมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตคาร์กิล (Kargil distric) ของรัฐชัมมูและกัศมีร์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย นั่นจึงทำให้เมืองซันสการ์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระหว่างการเดินทางแวะเที่ยวชม
 พระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผา (Buddha Statue Khartse Khar) อายุนับพันปี ซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขา ไม่ไกลจาก Suru Valley
รังดุม (Rangdum) เป็นหมู่บ้านหนึ่งใน Zanskar ผ่านเส้นทางที่สูง 4,406 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชื่อ Pensi La Pass หรือประตูสู่ซันสการ์ (Gateway To Zanskar  ชมวิวเทือกเขาหิมะสูงใหญ่ ธารน้ำแข็ง Dran Drung Gracier

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

ค่ำ

เดินทางถึง Skagam Village เข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า : สกากัม - พาดัม

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ต่อด้วยเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต การทำนา เลี้ยงสัตว์ บรรยากาศสบาย ๆ ในหมู่บ้าน ต่อด้วยไปเที่ยวชม วัดแม่ชี (Nun Monastery)

เที่ยง

รับประทานอาหารพื้นเมือง ที่หมู่บ้าน แล้วเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพาดัม (Padum)

บ่าย

เดินทางถึง เมืองพาดัม (Padum) เข้าสู่ที่พัก แล้วพักเก็บสัมภาระสักครู่ออกเดินทางเที่ยวชม วัดซานี (Sani Gonpa) ซึ่งจะตั้งก่อนถึงพาดัม 6 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เป็นสาขาของ Drukpa Kagyukpa School โดยวัดแห่งนี้มีการสร้างคล้ายปราสาท มีสถูปกานิการ์ (Kanika Stupa) ประดิษฐานอยู่ วัดนี้ยังเกี่ยวข้องกับโยคี นาโรบา ของอินเดียอีกด้วย

ค่ำ

เดินเล่นตลาด รับประทานอาหารค่ำ และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก : พาดัม- ซันสการ์ Padum (Zanskar)

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทาง
 วัดคาร์ซ่า (Karsha Gonpa) วัดที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาซันสการ์ ซึ่งสร้างไต่ระดับบนเทือกเขาสูง
 วัดสตองเดย์ (Stongdey Gonpa) วัดที่ใหญ่อันดับสองในหุบเขาซันสการ์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงมีจุดชมวิวที่สวยงาม

เที่ยง

กลับมารับประทานอาหารเที่ยงที่ พาดัม แล้วออกเที่ยวกันต่อในช่วงบ่าย
 วัด Starrimo วัดหินโบราณขนาดใหญ่
หมู่บ้านเก่าแก่ Pibiting และวัดเก่าแก่บนยอดเขา

ค่ำ

เดินเล่นในตลาด รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด : พาดัม - คาร์กิล Padum – Kargill

06.00 น.

รับประทานอาหาร เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองการ์กิล (Karkill) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวและบรรยากาศสวย ๆ ข้างทาง ซึ่งจะผ่านเส้นทางเดิม

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

ค่ำ

เดินทางถึง เมืองการ์กิล (Karkill) รับประทานอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่แปด : คาร์กิล-ลามายารู- อัลชิ -เลห์ 

05.00 น.

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เตรียมของออกเดินทางไปยัง เลห์ (Leh) ระหว่างทางแวะที่
 Chamba Statue มีพระพุทธรูปแกะสลัก พระศรีอาริยเมตไตรย์ แกะสลักอยู่บนภูเขาหิน แวะกราบไหว้ เพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทาง
Fotula Top  จุดสูงสุดบนเส้นทางสายเลห์ในศรีนากา จากนั้นแวะ ไปที่วัดลามายารุ (Lamayaru Gompa) วิหารของวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ภายในมีถ้ำเล็ก ๆ ซึ่งประดิษฐานประติมากรรม รูปลามะองค์สำคัญอยู่

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารง่าย ๆที่ลามายารุ และออกเดินทางกัน  จะผ่านหุบเขาที่มีส่วนคล้ายผิวของดวงจันทร์มากที่สุด สามารถแวะถ่ายรูปกันในบริเวณที่เรียกว่า Moon Land 
แวะเที่ยว วัดอัลชิ (Alshi Gompa) เป็นวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งทางในระหว่างที่เข้าไปนั้นจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ภายในวิหารเก่า ๆ หลังนี้ มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ภายในตรงหลังวัด
 เที่ยวชม วัดลิกีร์ (Likir Gompa) วัดนี้มีพระพุทธรูปอริยเมตไตรย์ขนาดใหญ่ ทิวทัศน์บริเวณนี้มีลำธารน้ำใส ไหลผ่านถนนพับไปพับมา ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวา และแวะเที่ยว บาสโก (Basgo) เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียง เพราะ UNESCO Asia Pacific Heritage ได้มอบรางวัล “ The Award Excellence” ให้แก่วัดพระศรีอาริยเมตไตรย์แห่งลาห์ดัก

ค่ำ

เดินทางถึงเมืองเลห์ ( Leh ) แยกย้ายเข้าที่พักเก็บสัมภาระ แล้วพร้อมรับประทานอาหารค่ำ

วันที่เก้า : Leh (เลห์)

05.30 น.

รับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางเที่ยวชมเมืองเลห์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,505 เมตร จากระดับน้ำทะเล  ที่นี่ยังคงมีกลิ่นวัฒนธรรมของชาวเลห์ ให้ได้เห็นกันอยู่
 มุ่งหน้าสู่ วัดเฮมิส (Hemis monastery) วัดนี้จัดว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความมั่งคั่งที่สุดในลาดักห์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ สินธุ (Indus)

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร และออกเดินทางกันต่อ
 เที่ยวกันต่อที่ วัดธิคเซย์ (Tiksey Monastry) ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามที่หนึ่งของเมืองลาดักห์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต วัด Namgail Tsemo Gompa วัดนี้สร้างมาประมาณ 580 กว่าปีที่แล้ว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และคัมภีร์เก่า ๆ จาก ทิเบต แล้วปิดท้ายกันที่ Shanti Stupa ที่นี่เป็นเจดีย์สันติภาพที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นและมีการทำพิธีเปิดโดยองค์ดาไลลามะ ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามเพราะสามารถมองเห็นเมืองเลห์ และพระราชวังเลห์ ได้อย่างชัดเจน

ค่ำ

กลับเข้าสู่โรงแรม พักผ่อน หรือว่าจะออกไป Shopping กันก็ได้ แล้วพร้อมรับประทานอาหารกันที่ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สิบ : เลห์ - ทะเลสาบพันกอง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ทะเสสาบพันกอง(Pangong Tsu)*เส้นทางนี้จะผ่าน ชางลา (Chang La Pass) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5 6 ชั่วโมง

เที่ยง

ถึงจุดหมาย เข้าแคมป์ แล้วรับประทานอาหารเที่ยง   ทะเสสาบพันกอง (Pangong Lake) หรือทะเลสาบแปงกอง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทะเลสาบพันกอง หรือ ที่ชาวทิเบตเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า แปงกองโซ (Pangong Tso) คำว่าTso ในภาษาทิเบตหมายถึง ทะเลสาบ โดยคำว่า แปง หมายถึง สูง และคำว่า กอง หมายถึง น้ำ แปงกอง จึงหมายถึง ผืนน้ำที่อยู่บนดินแดนที่สูงสุดของหลังคาโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ริมทะเล

วันที่สิบเอ็ด : ทะเลสาบพันกอง -เลห์

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับเมือง เลห์

เที่ยง

เดินทางถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก แล้วค่อยรับประทานอาหารพร้อมกัน

บ่าย

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น แล้วแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สิบสอง : เลห์ เดลลี กรุงเทพฯ 

04.30 น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย แล้วพร้อมรับประทานเช้าพร้อมกันที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี

12.25 น.

เครื่องออกเดินทาง โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W64 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รับประทานอาหารเที่ยงบนเครื่อง

18.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 เอสการสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
                                                                                     36  ถนนพระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
                                                                                     Tel: 02 4164988

 อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  RSVN@Topasiaholidays.com หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์
2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
                                 ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง    
                          

หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays