ReadyPlanet.com
dot dot
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article

 แคชเมียร์ ความงามสวรรค์บนดิน ได้รับกล่าวว่าเป็น  PARADISE ON EARTH  

 

          

 

  
IND 10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส สุดโรแมนติดที่มัลดีฟส์  สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ - เดลลี
17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินศรีลังกา ประตู 9 มีเจ้าหน้าที่  คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
19.00 น. ออกเดินทางสู่เดลลีโดยสายการบินศรีลังกา เที่ยวบินที่ UL 887 
22.50 น.

เดินทางถึงถึงสนามบินบันดารานายาเก ประเทศศรีลังกา

วันที่2  เดลลี  บินภายในสูแคชเมียร์  สวนชาลิมาร์ สวนนิชาบากห์
00.10น. ต่อเครื่องสู่สนามบินเชนไน โดยสายการบินศรีลังกา UL 125
01.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชนไน นำท่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม
08.00น.
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมป้อม St Georgeจากนั้น นำชม โบสถ์เซนต์ แอนดรู St Andrew หรือ ป้อมค่ายเซนต์ จอร์จ (Fort St. George)สร้างในปี ค.ศ. 1821 โดมภายในมีสีน้ำเงิน ที่ทำจากหินลาปิซลาซูรี่
จากนั้น นำชม พิพิธภัณฑ์รูปหล่อสำริด Bronze Gallery ภายใน The Ponthon Complex ซึ่งจัดแสดงงานฝีมือรูปหล่อสัมริดเป็นเทพเจ้าฮินดู ฝีมือช่างชัน้ ยอดได้รับการยอกย่องไปทัว่ โลกโดยเฉพาะรูปศิวนาฏราช
 
 
เทียง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย.

เมือง กาญจีปุรัม(Kanchipuram) ระยะทาง 76 กม.จากเชนไน ใช้เวลา 2 ชม.เป็นเมืองศักดิส์ ิทธิ ์1 ใน 7 แห่งของฮินดู เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ปฉัฉวะนำชม เทวลัยไกรลาสนาถ (Kailasanatha temple) สร้างถวายแต่องค์พระอิศวร ซึ่งงดงามด้วยงานแกะสลักหินจากนั้น นำชม เทวาลัยเอกัมพเรศวาระ (Ekambareshvara Temple) ซึ่งมีศิวลึงก์ทำด้วยดิน ที่ชาวฮินดูถือพระศิวะ หรือไศวะนิกายต้องจาริกมาบูชา ภายในบริเวณเทวลัย มีต้นมะม่วงอายุราว 3,000 ปีนำชม เทวาลัยไวกูณฐ์ เปรุมาล (Vaikuntha Perumal Temple) สร้างถวายพระวิษณุภายในมีรูปปนั้ พระวิษณุปางยืน นัง่ และนอน

 เย็น
เดินทางไปเมืองมหาปาลีปุรัม Mahabalipuram ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ระยะทาง 54 กม.หรือประมาณ 1ชม 30 นาทีถึงตัวเมือง นำชมประภาคารเก่าแก่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง เพื่อได้ชมเมืองแห่งปัญจะรถหิน ในทัศนียภาพมุมสูงจากประภาคารบริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก  ณ โรงแรม
วันที่ 3 มหาบาลีปุรัม – ปอนดิเชอรรี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่าน ชมเมืองมหาบาลีปุรัม Mahabalipuram หรือเมืองมามัลละปุรัม Mamallapuramในอดีตเคยเป็นเมืองท่าทางการค้าของราชวงศ์ปลั ลวะ และชื่อมามัลละปุรัม มาจากคำว่าMaha-Malla แปลว่า นักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ สืบเนื่องจากกีฬามวยปล้ำเป็นกีฬายอดนิยมในสมัยนั้น ซึ่งเป็นฉายาของพระเจ้านรสิงห์วรมันที่ 1หลังจากได้ครองราชย์และได้ขยายอำนาจครอบคลุมบริเวณดินแดนแถบนี้ และส่งอิทธิพลของศิลปะปลั ลวะไปยังภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย สิ่งก่อสร้างที่ปจัจุบันที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในบริเวณเมืองนี้ สร้างขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9จากนั้น นำท่านเข้าชม เทวาลัยชอร์ Shore Temple ตั้งอยู่ริมทะเลติดชายหาด สร้างถวายพระวิษณุและพระศิวะ ในสมัยพระเจ้านรสิงห์วรมันที่2 ระหว่างปีค.ศ.700-728 เทวาลัยสร้างจากหินแกรนิตที่ถูกตัดเป็นก้อน ๆ แล้วนำมาประกอบขึ้นเป็นตัวเทวาลัย จากนั้นแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ด้วยฝีมือของช่างอินเดียใต้ ซึ่งวิจิตรงดงามมากจากนั้น นำท่านชม งานแกะสลักหน้าผาภกิรถะ Bhagiratha’s Pennance หรือหน้าผาอชุณาAjuna’s Penance เป็นภาพแกะสลักนูนต่ำบนหน้าผา ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 มีความยาวประมาณ 32 เมตรและสูงประมาณ 14 เมตร บรรยายเกี่ยวกับตำนานของแม่น้ำคงคาไหลมาจากสวรรค์สู่มนุษย์โลก ในหน้าฝนน้ำที่ไหลบ่าผ่านหน้าผาแห่งนี้ เปรียบเสมือนน้ำจากแม่น้ำคงคาไหลลงสู่แม่น้ำเบื้องล่างและภาพแกะสลักของมหากาพย์ภารตะนอกจากนี้บริเวณไม่ห่างไกลกันนัก มีสิ่งน่าชมมากมาย เช่น ก้อนเนยพระกฤษณะKrishna’s butter ball ซึ่งเป็นก้อนหินแกรนิตธรรมชาติที่กลมราวกับลูกบอลตั้งอยู่เนินหินแกรนิต, มณฑปพระกฤษณะ Krishna mandapa, ถ้ำเทวาลัยมหิษาสุรมาฐินีMahishasuramarthini cave Temple, ถ้ำเทวาลัยอติวรหา Adivaraha cave Temple, ถ้ำเทวาลัยตรีมูรติ Trimuradi cave Temple, ถ้ำเทวาลัยวรหา Varaha cave Temple เป็นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี Archaeological Museum ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมงานแกะสลักที่งดงามของช่างฝีมือในสมัยราชวงศ์ปลั ลวะ ที่ขุดพบในบริเวณพื้นที่เมืองจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังที่ตัง้ ของ ปัญจรถะ Pancha Rathas หรือราชรถของเหล่ากษัตริย์ปาณฑพทัง้ ห้าและชายาในมหากาพย์มหาภารตะ ซึ่งแกะสลักจากหินแกรนิตขนาดต่าง ๆกัน 5 ก้อนให้เป็นราชรถที่สวยงามแม้จะยังไม่เสร็จ สร้างในระหว่างสมัยพระเจ้ามเหนทราวรมันที่ 1 และพระเจ้านรสิงห์วรมันที่ 1 พระโอรสจากนั้น ชม ทักษิณ จิตรา Dakshina Chitra ซึ่งเป็นหมู่บ้านจำลองของชนเผ่าต่าง ๆ ในอินเดียใต้รวมทั้งคฤหาสน์เศรษฐี ซึ่งประดับประดาด้วยไม้แกะสลักอันประณีต ภายในมีการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองและการแสดงงานฝีมือต่าง ๆ พร้อมสินค้าจำหน่ายจากนั้น นำท่านเลาะถนนริมชายฝงั่ มหาสมุทรอินเดียไปยังเมืองปอนดิเจอร์รี่ อดีตเมืองท่าและเมืองอาณานิคมของฝรัง่ เศสในอินเดีย ซึ่งห่างไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 106 กม.หรือประมาณ 2 ชม 30 นาทีเมืองปอนตีเชอร์รี่ Pondicherry มาจากคำว่า ปูตูเจอริ Puducheri ในภาษาทมิฬ แปลว่าเมืองใหม่ เคยเป็นที่ตั้งของสถานีการค้าและเขตอาณานิคมของฝรัง่ เศส และมีหลักฐานยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งติดต่อทางการค้ากับโรมันตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 1สินค้าก็เป็นจำพวกเส้นไหมสำหรับทอผ้า เครื่องดินเผา และ อัญมณีต่าง ๆ ปัจจุบันที่ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดียใต้ ตึกรามบ้านช่องในปอนติเชอร์รี่ได้รับอิทธิพลของฝรัง่ เศสมาก ทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ออกมาในสไตล์โคโลเนียนColonial หรือยุคอาณานิคมเช่น ตึกรามบ้านช่อง โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิคอนุสาวรีย์ต่าง ๆถึง เมืองปอนติเชอร์รี่ นำท่านเช็คอินที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าจากนั้น นำท่านชมเมืองที่มีแบบแผนการวางผังเมืองแบบฝรัง่ เศส ที่ออกแบบคล้ายถนนในกรุงปารีส หรือได้ชื่อว่า ฝรัง่ เศสน้อยในอินเดีย และนำท่านเดินเล่นชมทะเลยามเย็นที่ชายหาดพรอเมนาด

     ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 4 ปอนดิเจอร์รี่-จิฑัมบารัม-ธันชาวูย์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางไปยังเมืองจิฑัมบารัม Chidambaram ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ระยะทาง 69 กม.หรือประมาณ 1 ชม 45 นาทีเมืองจีฑัมพารัม Chidambaram เป็นหนึ่งในเมืองศักดิส์ทธิที่สุดของอินเดีย ความหมายตามตัวอักษรแปลว่าภูมิปัญญาอันแสดงแหลมที่แผ่ซ่านทัว่ ท้องนภา ซึ่งตำนานเล่าว่ากาลครัง้ หนึ่ง ณ ป่าทิไลย ที่เต็มไปด้วยหมู่ต้นโกงกางพิเศษรายล้อมแอ่งน้ำและมีศาลบูชาพระศิวะเล็กอยู่บริเวณคุ้งของแอ่งน้ำนี้ ซึ่งฤาษีวยักราปตะและปทันจรี ได้มาขอพรด้วยการบำเพ็ญตบะที่ศาลแห่งนี้ ปจั จุบันเรียกว่า ติรุโมลานัฎฐา Tirumoolanathar ซึ่งยังผลให้พระศิวะในภาคศิวนาฏราชปรากฏกายและร่ายรำต่อหน้าเทพทัง้ สอง ต่อมา ได้สร้างโรงระบำที่หลังคาปิดด้วยแผ่นทองคำเปลวครอบบริเวณที่พระศิวะปรากฏ และถึง เมืองจีตัมพารัม นำท่านเข้าชม เทวาลัยจิฑัมบารัม หรือเทวาลัยนาฏราช NatarajaTemple ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง สร้างโดยราชวงศ์โจฬะในศตวรรษที่ 9 เพื่อถวายแด่พระศิวนาฏราช เทพแห่งการฟ้อนรำ อาคารหลังคาทองคำที่ประดิษฐานรูปพระศิวะซึ่งเชื่อว่าเป็นบริเวณที่พระศิวะปรากฏกาย สร้างโดยพระเจ้าเจตวรมัน สุนทรา ปัณฑยะ แห่งราชวงศ์ปัณฑยะ ซึ่งปกครองในระหว่างปีค.ศ.1251-1272 เพื่อถวายพระศิวะและเป็นอนุสรณ์แห่งความสำเร็จในการครองราชย์ของพระองค์ด้วย เทวาลัยมีโคปุระขนาดสูงใหญ่ซึ่งโคปุระด้านตะวันออกจะจำลักเป็นรูปท่าร่ายรำ 108 ท่าของพระศิวะ อันเป็นที่มาของท่วงท่าการร่ายรำของนาฏศิลป์ภารตนาฏยัม อันเป็นศิลปะชั้นสูงของอินเดีย ภายในจะมีสถานที่สำหรับทำพิธีสวมมงกุฎของราชวงศ์โจฬะ และด้านนอกเทวาลัยมีราชรถที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาที่แกะสลักอย่างสวยงามและเก่าแก่จอดเรียงอยู่ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  หลังรับประทานอาหารเที่ยงแล้วจากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมือง Gangaikondacholapuram เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์โจฬะเพื่อชม เทวาลัยคงไคกอนดาโจฬิศวาระ Gangaikondacholisvara หรือ เทวาลัยคงไคกอนดาโจฬะปุราม Gangaikondacholopuram สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรา ที่ 1(พระโอรสของพระเจ้า ราชาราชาโจฬะ) เพื่อถวายแด่พระศิวะในช่วงต้นศตวรรษที่ 11 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทวาลัยของพระศิวะ Shivalingam ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตอนใต้ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ถูกประดับประดาด้วยภาพและลวดลายที่งดงามของสราวตีเทวี ภายห้องบูชาขนาดใหญ่ที่สร้างครอบศิวลึงค์ที่สูง 4 เมตรและมีห้องบูชารโหฐานสำ หรับเหล่าราชนิกูลของราชวงศ์แยกต่างหาก ขณะที่โครงสร้างทางสถาปตั ยกรรมถูกออกแบบเป็นยอด 9 ชัน้ สูง 185 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากเทวาลัยภริหดิศวระ ที่เมืองธันชาวูร์จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมืองกุมพะโกนัม Kumbakonam อดีตเมืองหลวงในยุคกลางของราชวงศ์โจฬะ ที่รุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 7-9 นำ ท่านชม เทวาลัยไอราเตศวาระAiradeshwara ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดาราสุราม ห่างจากเมืองกุมพะโกนัมประมาณ 4 กม.มาทางทิศตะวันตก ไอราเตศวาระนั้นมาจาก ไอราวัต ชื่อของช้างเผือกศักดิส์ ิทธิ ์ เทวาลัยสร้างในสมัยพระราชา ราชาโจฬะที่ 2 ครองราชย์ในระหว่างปีค.ศ.1146-63 เทวาลัยถูกจัดให้เป็นตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมดีเลิศของราชวงศ์โจฬะ ในช่วงปีศตวรรษที่ 12 และผลงานแกะสลักจำนวนมากถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังธันชาวูย์ ซึ่งเทวาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ “เหล่าเทวาลัยของราชวงศ์โจฬะที่ยิ่งใหญ่ The Great Living Chola Temples”จากนั้น เดินทางต่อไปยังเมืองธันชาวูย์ Thanjavur ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ระยะทาง114 กมหรือประมาณ 2 ชม 30 นาที ถึงเมืองธันจาวูย์หรือธันชอร์ Tanjore เคยเป็นราชธานีของราชวงศ์ที่มีอำนาจปกครองอินเดียใต้ถึง 3 ราชวงศ์ ได้แก่ ราชวงศ์โจฬะในศตวรรษที่ 9-13 ราชวงศ์ณายกะในระหว่างปีค.ศ.1535-1676 และมาราธา ในปีค.ศ.1676-1855 จึงมีสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองอยู่มากมายถึง เมืองธันชาวูย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
วันที่ 5 ธันบาวูย์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้น นำท่านชม พระราชวังหลวง Royal Palace ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์ณายกะและมาราธา ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาและจัดแสดงงานศิลปะต่าง ๆ เช่นภาพเขียนสีปูนเปียกรูปปนั้ ต่าง ๆนำชม พิพิธภัณฑ์ราชาราชาโฬะ Rajaraja Chola Museum and Art Gallery พิพิธภัณฑ์ที่สร้างเพื่อฉลองการครบรอบพันปีของกษัตริย์ราชาโจฬะ (Rajaraja Chola) มหาราชที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์โจฬะ ผู้ปูทางแห่งความเป็นมหาอำนาจในอินเดียตอนใต้ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมัน่ คงได้ถึง 2 ศตวรรษ ภายในประกอบด้วยรูปสลักหินของเหล่าเทพเจ้าของชาวฮินดู เช่น เทพโยคะ ทักษิณามูรติ Yoga Daksinamoorthy, พระศิวะนาฏราช (Nataraja), เทพเชษฐา(Jyestha), เทพคชาลักษมี (Gajalakshmi), พระวิษณุ(Vishnu), พระพรหม (Brahma), เทพวินายก (Vinayaka) หรือพระพิฆเนศ, สุริยเทพ
(Surya) โคนันทิ (Nandi) และพระโคของพระอิศวร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับราชวงศ์โจฬะ เช่น ผังและแผนที่ทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์
 เทียง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย
จากนั้น นำชม เทวาลัยภริหดิศวระ Brihadishwarar Temple สร้างโดยราชวงศ์โจฬะ เสร็จในปีค.ศ.1010 เป็นเทวาลัยที่ทำจากหินแกรนิตที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งแรกของโลก เป็นตัวอย่างของสถาปตั ยกรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองสูงสุดของราชวงศ์โจฬะ โดยพระเจ้าราชราชาโจฬะ ที่ 1 หรือพระเจ้าอรุณโมษหิวรมัน เป็นองค์ราชูปถัมป์ และเป็นหนึ่งในสถาปตั ยกรรมที่สวยงามที่สุดของอินเดีย และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยUNESCO โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “เหล่าเทวาลัยของโจฬะที่ยิ่งใหญ่ Great Living CholaTemple" ยอดเทวาลัยหรือวิมานะซ้อนลดหลัน่ 13 ชัน้ มีความสูง 66 เมตร ซึ่งเป็นวิมานะที่สูงที่สุดในโลกเช่นกัน บนยอดสุดของวิมานะแกะจากหินแกรนิตเป็นรูปแปดเหลี่ยม หนัก80 ตัน ภายในเทวาลัยมีศิวลึงก์ประดิษฐานอยู่ มีรูปสลักของโคนันทิที่แกะจากหินก้อนเดียว และตัวเทวาลัยประดับประดาด้วยรูปแกะสลักเป็นของเทพเทวีมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู๋ทีพัก โรงแรม
วันที่ 6 ธันชาวูย์-ธิรุจิราปัลลี มาฑูไร
08.05 น. นำท่าน เดินทางไปยังเมืองติรุจิราปลั ลิ ซึ่งห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 57 กม.หรือประมาณ 1.30 ชม เมืองธิรุจิราปลั ลิ Thiruchirapalli หรือติรุจี
Tiruchi หรือตรีชี Trichy เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐทมิฬ นาดู ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โจละตอนต้น ในช่วงระหว่าง 300 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 3 ต่อมาก็อยู่ในการปกครองของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปลั วะในศตวรรษที่ 8 และถูกปกครองโดยราชวงศ์ปณั ฑยะในศตวรรษที่ 12-13 ก่อนที่ราชวงศ์วิชัยนครจะเข้ามาปกครองระหว่างปีค.ศ.1311-1378 และถูกปกครองโดยราชวงศ์ณายกะระหว่างปีค.ศ.1378-1736ถึง เมืองธิรุจิราปลั ลี นำท่านชม เทวาลัยอุคจี ปิ ลยาร์ Rockfort Ucchi Pillayar Templeประกอบด้วยเทวาลัย 2 แห่งบนยอดเขาหินที่สูงจากพื้นดินประมาณ 83 เมตร โดยทางธรณีวิทยาเชื่อว่าเป็นเขาหินแห่งนี้เป็นหนึ่งในหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุประมาณ 3 ล้านปี ซึ่งราชวงศ์ณายกะสร้างถวายพระศิวะแห่งหนึ่งและอีกแห่งหนึ่งสร้างถวายพระพิฆเนศโดยให้อยู่เหนือเมืองหลวงแห่งที่สอง จากเทวาลัยบนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองที่อยู่เบื้องล่างได้อย่างสวยงาม ที่เชิงเขามีวัดถ้ำ โดยถ้ำด้านบนมีศิลปะอันงดงามของราชวงศ์ปลั ลวะ
เทียง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย

เดินทางไปยังเมืองศรีรังกัม Srirangam ซึ่งเป็นเมืองอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำคาเวรี ห่างจากเมืองติรุจิราปลั ลีไปทางเหนือประมาณ 6 กม.นำท่านชม เทวาลัยศรี รังคนาถสวามี SriRangnathaswamy Temple สร้างถวายพระวิษณุ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทวาลัยฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในเทวาลัยที่ศักดิส์ สิทธิ์ที่สุดในอินเดียใต้ มีการบูรณะเรื่อยมาในรอบ400 ปี ราชวงศ์ณายกะบูรณะในศตวรรษที่ 17 มีโคปุระขนาดใหญ่ 21 แห่ง และโคปุระที่สูงที่สุด สูง 73เมตร ชมมณฑปที่มีเสาค้ำยันหนึ่งพันต้น และรูปแกะสลักงดงามมากมายจากนั้น นำชม เทวาลัยศรี ชุมพูเกศวาระ Sri Jumbukeshwara Temple เป็นเทวาลัย 1 ใน 5ธาตุของพระศิวะ (เทวาลัยธาตุทั้ง 5 ของพระศิวะ ได้แก่ เทวาลัยชุมพูเกศวาระ (ธาตุน้ำ)เทวาลัยอันนามาลัยยาร์ (ธาตุไฟ) เทวาลัยศรีกาลสติ (ธาตุลม) เทวาลัยธยกราชา (ธาตุดิน) เทวาลัยเอกัมพเรสวาระ (ธาตุดิน) และเทวาลัยนาฎราชาร์ (ท้องฟ้า) เทวาลัยแห่งนี้สร้างถวายพระศิวะ พระอุมา และ ธาตุน้ำแห่งพระศิวะจากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองมาฑูไร ซึ่งห่างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 90 กม.หรือประมาณ 1 ชม.

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่ 7 มาฑูไร – คาไรกุติ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 
นำชมเมืองมาฑูไร เมืองแห่งเทวาลัยอันยิ่งใหญ่ของอินเดียใต้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะแห่งรัฐทมิฬนาดู ซึ่งเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยเป็นราชธานีของราชวงศ์ปัณฑยะในช่วงศตวรรษที่ 7-13 และร่ำรวยจากการค้าทางทะเลกับโรมและจีน ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรวิชัยนครและเป็นราชธานีของณายกะในช่วงศตวรรษที่ 16-17จากนั้น นำชม เทวาลัยมีนัคษี สันตเรศวาร Meenakshi Sandareshwara Temple เป็นเทวาลัยขนาดมหึมา โคปุระ (ทางเข้า) ทัง้ 4 ทิศสูงถึง 50 เมตร ประดับประดาด้วยรูปปนั้ เหล่าเทพเจ้าจนถึงยอด เสาประดับระเบียงทางเดินสู่ที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระลักษมีและสุนทเรศวร (พระผู้ทรงมีสิริโฉมโสภา) แกะสลักอย่างงดงามอลังการ ภายในมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับทำพิธีทางศาสนามีศาลาพันเสา และรูปสลักงดงามนับไม่ถ้วน ซึ่งในห้องที่ประดิษฐานรูปเคารพชัน้ ในอนุญาตให้เข้าเฉพาะคนที่นับถือฮินดูเท่านั้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 
 
จากนั้น นำท่านชมพระราชวังทิรูมาลัย นายากา Thirumalai Nayaga Palace ซึ่งสร้างโดยราชวงศ์ณายกะในปีค.ศ.1636 ชมร่องรอยความโอ่อ่าอลังการของพระราชวัง อาทิ ราชบัลลังก์ ห้องรับรองจากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองคาไรกุฏิ ห่างจากมาฑูไรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 30กม. หรือประมาณ 45 นาทีถึง นำชม คฤหาสน์เจตติอาร์แห่งเมืองคาไรกุติ Chettiar Mansions of Karaikudi อันใหญ่โตงดงามของบรรดาเศรษฐีที่สร้างแข่งกัน ที่เมือง Chettinad
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม
วันที่ 8 มาฑูไร-ราเมศวารามเจนไน
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า จากนั้น เดินทางไปยังเมืองราเมศวาราม ซึ่งเป็นเมืองศักดิส์ทธิของฮินดูที่นับถือพระวิษณุ เพื่อชม เทวาลัยรามานาถสวามี Ramanathaswamy Templeสร้างถวายแด่พระวิษณุ ซึ่งมีทางเดินยาวที่สุดในอินเดียใต้ สองข้างทางเดินประดับด้วยเสาแกะสลักเป็นพันต้น
 
จากนั้น ขึ้นสู่ เนินเขาคันธมตนะ Gandamadana Hill เพื่อชมมณฑปที่สร้างครอบรอยพระบาทของพระรามจากนั้น นำชม สันทรายที่ตำบลธานุษโกติ Dhanushkodi หรือ คันศรพระราม ซึ่งคนฮินดูเชื่อกันว่าเป็นถนนที่หนุมานสร้างยืดยาวออกไปในทะเลไปยังเมืองลงกา
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 
 
เดินทางกลับเมืองมาฑูไรจากนั้น นำชม สุสานของเออวาติ ธารกาห์ Erwadi Dargah ของนักบวชมุสลิมที่ชาวมุสลิมจากศรีลังกา มาเลย์เซีย สิงคโปร์ เดินทางมาเคารพ
ค่ำ เดินทางสู่เจนไน ด้วยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
วันที่ 9 เจนไน-โคลอมโบ-มาเล่
02.30 เดินทางฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลนส์ เที่ยวบิน UL126
05.30
 
ดินทางถึงสนามบินเมืองโคลัมโบ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางต่อสู่เกาะมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 101
08.15 เดินทางถึง สนามบินมาเล่ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หลังจากผ่านพิธีการของคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยเรือ เพื่อเข้าสู่ที่พัก PARADISE ISLAND RESORT & SPA
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ หรือสนุกสนานกับกิจกรรมทางน้ำของทางรีสอร์ท อาทิ เช่น บานาน่าโบ๊ต, กระดานโต้คลื่น, และกิจกรรมอื่นๆ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
บ่าย
 
ออกเดินทางเพื่อค้นพบโลกใต้ทะเล ที่เต็มไปด้วยปลาหลากสีสัน และปะการังที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของหมู่เกาะมัลดีฟส์ โดยการนัง่ เรือออกสู่ท้องทะเลสีคราม ไปยังแนวปะการังที่มีอยู่ทัว่ ไปในหมู่เกาะมัลดีฟส์ มีเวลาให้ทุกคนได้ดำผิวน้ำ ชมความงามของโลกใต้ทะเล
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท ชมความงามใต้ของทะเลได้อย่างไม่รู้เบื่อ
วันที่ 10 มัลดีฟส์ คอลอมโบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระถ่ายภาพความงามของทะเล
เทียง บริการอาหารเทียง
 
 
ออกเดินทางสู่เมืองโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 502
15.40   สนามบินโคลอมโบ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Blue Oceanic (ระดับ 4 ดาว) เมืองเนกอมโบ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เดินทางสู่สนามบิน
วันที่ 11  คอลอมโบ- กรุงเทพ ฯ
11.30น. นำท่านเดินทางสู่สนามบันดารานายาเก
 01.25 น.   เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสายการบินศรีลังการแอร์ไลน์ UL 886
06.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ สู่ โคลัมโบ  โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
วันที่สอง โคลัมโบ บินสู่เจนไน โดยต่อสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์
วันที่สาม  มหาบาลีปุรัม – ปอนดิเชอรรี
วันทีสึ่  ปอนดิเจอร์รี่-จิฑัมบารัม-ธันชาวูย์
วันที่ห้า ธันชาวูย์
วันที่หก ธันชาวูย์-ธิรุจิราปัลลี – มาฑูไร
วันที่ เจ็ด มาฑูไร – คาไรกุติ
วันที่แปด
 
มาฑูไร-ราเมศวาราม – เจนไน
วันที่เก้า เจนไน-โคลอมโบ-มาเล่
วันที่สิบ มาเล่ โคลัมโบ
วันที่สิบเอ็ด โคลัมโบ กรุงเทพฯ
  รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - โคลัมโบ          UL 887                                           
  โคลัมโบ -เจนไน                       UL 125  
  เจนไน - โคลัมโบ                        UL 126   
   โคลัมโบ - มาเล่                        UL 101  
  มาเล่ - โคลัมโบ                         UL 502
  โคลัมโบ กรุงเทพฯ                         UL886
อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักเดียว 79,800
ผู้ใหญ่  2 ท่านพัก 1 ห้อง 66,800
ผู้ใหญ่  3 ท่านพัก  1 ห้อง 66,800
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 66,800
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน เสริมเตียง 65,800
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 64,800
พักเดี่ยว ท่านละ 13,000

 

 

 

 เอกสารสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
        36  ถนนพระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
                                                    Tel: 02 4177639 - 40

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  RSVN@Topasiaholidays.com หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
                                 ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง       
หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays