ReadyPlanet.com
dot dot
IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย

 

 

     

 

สอบถามรายละเอียดทัวร์ที่  EMAIL:info@TopAsiaholidays.com 
Call Center :  024-164988

ทัวร์อินเดีย ลาดัคห์ เป็นดินแดนที่รู้จักกันว่ามีเส้นทางผ่านช่องเขาและความเล้นลับขององค์ลามะ เมืองเลห์   สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งเทือกเขาหิมาลัยและคาราโคลัมเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก และชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่มีอายุสืบทอดกันมามากกว่าพันปี        

 

วันแรก กรุงเทพฯ - เดลลี
08.00   
 
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T เคาน์เตอร์ สายการบินแ้อร์อินเดีย
09.30
 
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย  AI 333
วันที่2  เดลลี -เลห์
01.20 น เดินทางถึงสนามบินอินธิราคานธี นำท่านผ่านพิธี  นำท่านเดินเข้าสู่สนามบินภายในประเทศ เพือต่อเครื่องสู่เมืองเลห์
05.45น ออกเดินทางสู่เลห์ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI445 ใช้เวลาบินประมาณ 1.5ชัวโมง
07.10 น. เดินทางถึงเลห์ นำท่านเข้าเช็คอินณ โรงแรม ที่พัก เพือปรับสภาพร่างกาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
 บ่าย นำท่านชม Shanti Stupa, Tsemo Gompa, Leh Palace ซึ่งถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 17 เป็นพระราชวังที่มีความสูงถึง 9 ชั้น นำท่านเดินชมความงดงามเมืองเลห์ ชมร้านค้าต่างๆและผู้คนท้องถิ่นที่ตลาดเลห์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินเข้าสู๋ที่พักโรงแรม
วันที่ 3 เลห์ มาลายูรู  วัด ALCHI  เลห์
เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า ขบวนรถจิ๊บออกเดินทางจากเลห์สู่ยามายูรู ระยะทางประมาณ 240  กม.  ชมวด alchiชมวัด Alchi เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆมีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

ชมวัดลามายูรู ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 .. ซึ่งถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpaอดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกายDrigungpa เข้ายึดครอง หลังจากนั้นแวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16

ค่ำ เดินทางกลับถึงเลห์ รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 เลห์ ทะเลสาบพันกอง เลห์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นออกเดินทางโดยรถจิ๊บสู่ทะเลสาปพันกองลัดเลาะสู่เขาสูงที่คดเคี้ยวสามารถมองเห็นวิวหุบเขาสลับซับซ้อนงดงามได้ตลอดทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  แบบปิคนิค ชมความงามของทะเลสาปพันกอง ซึ่งมีความยาวถึง 40 ไมล์ และกว้าง 2-4 ไมล์ และอยู่ในระดับความสูง 4,246 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทะเลสาปแห่งนี้มีสีของน้ำที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็น น้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม ส่วนในช่วงเช้าจะมีสีที่อ่อนกว่า 75% ของพื้นที่ทะเลสาปอยู่ในเขตของประเทศจีน ส่วนอีก 25% ของพื้นที่อยู่ในเขตของประเทศอินเดีย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก 
วันที่ 5 เลห์ เชย์พาเลส ธิคเซย์ เฮมิส เลห์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รับประทานอาหารที่โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเชย์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางใต้ของเลห์ ชมวัดเฮมิส ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลาดัคห์ เป็นวัดของนิกาย Dukpa ของพุทธศาสนาแบบทิเบต หลังจากนั้นชม หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวัดธิคเซย์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใต้ของเลห์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ ซึ่งเป็นวัดของนิกาย Gelukspa
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค ชมเชย์ พาเลส ซึ่งถูกสร้างขึ้นราวๆต้นศตวรรษที่ 17 จุดเด่นของวัดแห่งนี้ได้แก่พระสากายะมุนีที่มี ขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างโดย Deldan Namgyal เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เป็นพระบิดา Singay Namgyal หลังจากนั้นชมพิพิธภัณฑ์ สตอคพาเลส ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1825ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของเครื่องแต่งกายของราชวงศ์ มงกุฏของกษัตริย์ ซึ่งเปิดให้
 
นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
วันที่ 6 เลห์ - เดลี
08.05น.  เหิรฟ้าสู่เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI446
12.35น.  เดินทางถึงสนามบินเดลี หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เที่ยวชมสุสานฮุมายุน
ซึ่งสร้างในปีคริสต์ศักราช ๑๕๗๐ (พุทธศักราช ๒๑๑๓) นับเป็นงานชิ้นสำคัญทางวัฒนธรรม เพราะเป็นหลุมศพในสวนแห่งแรกบนแว่นแคว้นของอินเดีย เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม อันนำไปสู่การก่อสร้างทัชมาฮาล นั่งรถชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผังเมืองกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ที่ถูกวางโดยชาวอังกฤษ ผ่านชม “อินเดียเกต” ประตูชัยใจกลางกรุงนิวเดลี อาคารรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดี“ราชพราตี บาห์วัน” แล้วจึงนำท่านไปช้อปปิ้งที่ถนนจันพาทอันเป็นย่านช๊อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของอินเดีย
 ค่ำ  แล้วจึงเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนให้หายเหน็ดเหนื่อยก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทยในค่ำคื่นนี้
วันที่ 7 เดลี - กรุงเทพ ฯ
08.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
13.10น. เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสายการบิน
16.30น. ถึงกรุงเทพ ฯ ด้วยความประทับใจ
***** เมืองเลห์ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา การเดินทางอาจมีการคลาดเคลื่อนได้บ้าง
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ สู่กรุงเดลลี  โดยสายการบินแอร์อินเดีย
วันที่สอง      เดลี - เลห์ โดยสายการบินภายในประเทศ แอร์อินเดีย
วันที่สาม  เลห์ มาลายูรู
วันทีสึ่   ทะเลสาบพันกอง
วันที่ห้า  เซย์พาเลส วัดธิกเซย์
วันที่หก  เลห์ - เดลลี โดยสายการบินแอร์อินเดีย
วันที่เจ็ด เลห์ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์อินเดีย
  รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - เดลลี                                                                  
  เดลลี - เลห์                         AI  445  ( 05.35 - 07.10)
  เลห์ - เดลลี                          AI 446  (08.05 -12.35)
  เดลลี  - กรุงเทพฯ                        
อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักเดียว 53,400
ผู้ใหญ่  2 ท่านพัก 1 ห้อง 45,500
ผู้ใหญ่  3 ท่านพัก  1 ห้อง 45,500
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 45,500
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน เสริมเตียง 44,500
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 43,500
พักเดี่ยว ท่านละ 7,900

 เอสการสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
                                                                                     36  ถนนพระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
                                                                                     Tel: 02 4164988

 อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่   tours@topasiaholidays.com  หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์
2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ  
                                             
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง    
                          

หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 
ทัวร์อินเดีย

IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays