ReadyPlanet.com
dot dot
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article

 

พิเศษ พักโรงแรม 3 คืน พักวัด 3 คืน 
กำหนดวันเดินทาง วันที่ 26 ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60 ออกเดินทางแน่นอน 
ฆราวาส ท่านละ 36,900 บาท พระสงฆ์ / ชี ท่านละ 32,900 บาท

    วันที่ 3 -6 ธันวาคม 59 และ วันที่ 31 ธันวาคม - 3 มกราคม 60          

     

 

 

วันที่แรก   ( เช็คอินวันที่ 26 ธันวาคม 59 เวลา 02.00 ) กรุงเทพฯ – โกลกัตตา – พุทธคยา ข นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

02.10 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบินสไปท์เจ็ท พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

05.10 .     ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่ เมือง โกลกัตตา โดยสายการบิน SG 84 (เวลาบินประมาณ 2.30 ชม./ และพักผ่อนบนเครื่องบิน)

06.25 น.     เดินทางมาถึงท่าอากาศยานเมืองโกลกัตตา (เวลาช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ เอกสารคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พุทธคยา โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง บริการอาหารเช้าแบบแพ็ค

                 จากนั้นเดินทางต่อสู่พุทธคยา

11.00 น.     อาหารกลางวันแบบแพ็ค

15.00 น.     เดินทางถึงพุทธคยา จากนั้นนำท่านนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยนมัสการสถูป และนำท่านชมสัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้า เสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้ ทั้งเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์  จากนั้นชมเสาพระเจ้าอโศกที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา นำท่านนมัสการพระพุทธเมตตา ตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการเดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง(พระถังซัมจั๋ง)และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน  พระอาจารย์นำสวดมนต์นั่งสมาธิ ภาวนา ณ สถานที่ตรัสรู้ นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ กราบสักการะ พระพุทธเมตตา รำลึกถึงสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า สักการะพระพุทธเมตตาพระปฏิมาประธานปางมารวิชัย อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ และ ชมสระมุจจลินท์ (จำลอง) จากนั้นสมาทานศีล 5 สวดมนต์และเจริญสมาธิและวิปัสสนา ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ นำท่านเดินทางสู่พุทธคยาจากนั้นแล้วนำชมบ้านนางสุชาดา ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ที่ถวายข้าวมุธปายาส แด่พระพุทธเจ้า ทรงเสวยเป็นมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะรับหญ้าคาเจ็ดกำจากโสตถิยพราหมณ์ นำไปปูไว้ที่ใต้ต้นโพธิเป็นบัลลังก์  นำท่านชมสถานที่ลอยถาดทองคำ

 ค่ำ             รวมทานอาหารไทย ณ วัดไทยพุทธคยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก *โรงแรม  

 

วันที่สอง   พุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา 

06.00น.     รับประทานอาหารเช้า ณ วัดไทยพุทธคยา  

07.00น.     นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  ราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลศูนย์กลางการประดิษฐานของพระพุทธศาสนา ล้อมรอบด้วยภูเขา 5 ลูก ประกอบด้วย เวปุลละ เวภาระ ปัณฑวะ อิสิคิลิและคิชฌกูฎ ระยะทาง 750 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 20 นาที ท่านสามารถนั่งเสลี่ยงขึ้นเขา (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์) ชมสถานที่ที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า ชมถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำที่พระสารีบุตรสำเร็จอรหัตตผล) กุฏีของพระอานนท์ และมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า จากนั้นลงจากเขาชมซากโบราณชีวกัมพวัน  สวนมะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายพระพุทธเจ้า ชมอารามของชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งได้ถวายการรักษาคราวพระเทวทัตกลิ้งหินกระเด็นใส่พระบาทจนห้อพระโลหิต นำท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร  เป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คำว่าเวฬุวันแปลว่าสวนไผ่ เดิมอารามแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ วัดนี้เป็นสถานที่  พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป  อันเป็นที่มาของ วันมาฆบูชา

10.00 น.    เดินทางสู่ตโปทาราม สวนซึ่งอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนชื่อ ตโปทา

11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดไทย

12.00 น.    แวะเยี่ยมชม วัดไทยสิริราชคฤห์

13.00 น.    เดินทางสู่นาลันทาตามความเชื่อของมหายานว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพระสารีบุตร  นาลันทามหาวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ขอพระพุทธศาสนามหายาน สร้างขี้นในสมัยคุปตะหลังพุทธกาลราว 900 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยของโลก จากนั้นเดินทางสู่เวฬุวนาราม อุทยานที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นที่จุดกำเนิดมาฆบูชา

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ พักวัดไทยนาลันทา * 
นำท่านนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ อีกครั้ง นำท่านสวดมนต์ ทำสมาธิ

 

วันที่สาม    ไวสาลี - กุสินารา

05.00 น.     พร้อมกันที่รถ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ไวสาลี นำท่านเดินทางสู่เมืองไวสาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16แคว้นของชมพูทวีป  ในสมัทธกาล เคยเป็นศูนย์กลางการ   เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลีครั้งแรกในพรรษาที่ 5  ชมกูฏาคารศาลาวัดป่า  มหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวัน ทางเหนือของ อาณาจักร  วัชชีในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่5ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะนั่งหันห้น้าไป ทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือ เพียงซากโบราณสถานที่  ประกอบไปด้วยสังฆาราม ห้อง พัก ห้อง ประชุม  ชมปาวาลเจดีย์ สถานที่  พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพานสถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารพุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร   

11.00 .     ร่วมทานอาหาร ณ RAGJIR HOTEL 

                 จากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง) นครแห่งมหาปรินิพพาน เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักรแห่งมหาชน บท 16 แคว้นของ   อินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพาน  สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ นำท่านสู่ สาลวโนทยาน  สถานที่ดับขันธ์ ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมรำลึกถึง พุทธภาษิต ปัจฉิมวจนะ แห่งพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า ดูกรภิกษุทั้ง  หลาย ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้ง หลายว่า   สังขารธรรมทั้งหลายมีความฉิบหายเสื่อมสิ้นเป็น     ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงรักษาตนให้ สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด นำสักการะ พระสถูปปรินิพพาน  พระเจ้าอโศก  มหาราชทรงให้สร้างขึ้นคร่อมพระแท่นปรินิพพานวิหาร   ปรินิพพาน  ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ยาว 7 เมตร อายุราว 1,500 ปี เป็นประติมากรรมที่เหมือนจริง และสวยงามมาก  นำสักการะ มกุฎพันธนเจดีย์  เดิม       เป็น ที่ประกอบพิธีอภิเษกในการขึ้นครองเมือง  มัลลทรงให้ สร้างจิตกาธานขึ้นถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดา  และ โทณพราหมณ์เจดีย์  สถานที่โฑณพราหมณ์  รับหน้าที่แจก  พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อระงับการวิวาทของกษัตริย์ผู้ครองเมืองต่างๆ  จากนั้นร่วมถวายผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์

ค่ำ              บริการทานอาหารค่ำ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

วันที่สี่       กุสินารา เนปาล  

05.00 .    ร่วมทานอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ลุมพินีวัน  นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศอินเดีย –    เนปาลนำท่านแวะ สลวโนทยาน 960 

11.00 น.    บริการอาหารเที่ยง ณ วัดไทยลุมพินี ณประเทศเนปาล  จากนั้นนำท่านชม ลุมพินีวัน  สถานที่ประสูติของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ในครั้งพุทธกาลเป็น  สวป่าตั้งอยู่ระหว่าง กรุงกบิลพัสดุ์ (20 กิโลเมตร) ครองโดย พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะแห่งศากยวงศ์  และ กรุงเทวทหะ(18กิโลเมตร) เมืองของพระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา แห่งโกลิยวงศ์  ขบวนเสด็จของพระนางสิริมหามายา ขณะแวะพัก ณ ลุมพินีวัน ก่อนเสด็จถึงกรุงเทวทหะ  พระบรมศาสดาเอกของโลกได้ประสูติ ณ ที่นี้   นำสักการะ มายาเทวีวิหาร  บูรณะโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ภายในมีแผ่นหินสลักพระนางสิริมหามายาในท่าประสูติพระราชกุมาร  เสาอโศก  ที่พระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ เสด็จมาสักการะในปี พ..200 กว่า ได้ทรงบัญชาให้ปักลง ณ จุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ และ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่า เป็นที่สรงพระราชกุมารสิทธัตถะ หลังพรประสูติกาล นำถวายสังฆทาน                          เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้บวรสถาพรชั่วกาลนาน แม้ในต่างแดน จากนั้นนำข้ามเส้นแบ่งพรมแดน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 6 ชั่วโมง) นครแห่งมหาปรินิพพาน เคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละ 1 ในอาณาจักรแห่งมหาชน บท 16 แคว้นของ   อินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพาน  สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ นำท่านสู่ สาลวโนทยาน  สถานที่ดับขันธ์ ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมรำลึกถึง พุทธภาษิต ปัจฉิมวจนะ แห่งพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า ดูกรภิกษุทั้ง  หลาย ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้ง หลายว่า   สังขารธรรมทั้งหลายมีความฉิบหายเสื่อมสิ้นเป็น     ธรรมดา ท่านทั้งหลายจงรักษาตนให้ สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด นำสักการะ พระสถูปปรินิพพาน  พระเจ้าอโศก  มหาราชทรงให้สร้างขึ้นคร่อมพระแท่นปรินิพพานวิหาร   ปรินิพพาน  ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ยาว 7 เมตร อายุราว 1,500 ปี เป็นประติมากรรมที่เหมือนจริง และสวยงามมาก  นำสักการะ มกุฎพันธนเจดีย์  เดิม       เป็น ที่ประกอบพิธีอภิเษกในการขึ้นครองเมือง  มัลลทรงให้ สร้างจิตกาธานขึ้นถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดา  และ โทณพราหมณ์เจดีย์  สถานที่โฑณพราหมณ์  รับหน้าที่แจก  พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อระงับการวิวาทของกษัตริย์ผู้ครองเมืองต่างๆ  จากนั้นร่วมถวายผ้าป่าแด่พระภิกษุสงฆ์        

18.00 น.      ร่วมทานอาหารค่ำ ณ วัดไทยลุมพินี

วันที่ห้า      สาวัตถี พิพิทธภัณฑ์สารนาถ 

05.30 น     บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนประเทศเนปาล-อินเดีย กลับเข้าสู่ประเทศอินเดีย จากนั้นเดินทางสู่สาวัตถี

06.30 น.    ออกเดินทางออกจากลุมพินี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสุ่พรมแดนเนปาล อินเดีย กลับเข้าประเทศอินเดีย และเข้าห้องน้ำที่ 960 

08.30 น.    จากนั้นนำท่านสู่ เมืองสาวัตถี (ใช้เวลาดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับท้องนาและทุ่งมัสตาร์ดอยเหลืออร่าม... และชมวิถี ประชาของชนชาวเมืองพุทธภูมิที่แสนเรียบง่าย  นำท่านชม เชตวันมหาวิหาร  สักการะ พระคันธกุฎี  บ่อน้ำสรงขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า  แท่นที่เคยประทับแสดงพระธรรมเทศนาทุกเวลาเย็น  นอกจากนั้นยังมี กุฏิของพระอานนท์ พระสารีบุตรพระมหา โมคคัลลานะ พระองคุลีมาล และของพระสาวก นำท่านชมบ้านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านองคุลิมาร                      

เย็น           บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PAWAN HOTEL 

 

วันที่หก    วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559 พาราณสี

 

05.00 น.     บริการอาหาร ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สารนาถ วัดไทยสารนาถ เมืองสารนารถ เมืองมรดกโลก             

เที่ยง          อาหารกล่างวันแพ็ค  เดินทางถึง สารนาถ  เมืองมรดกโลก

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ นำท่านพัก วัดไทยสารนาถ 

                         * พิเศษ * ีคณะร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นศิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และถวายสังฆทานบุญปีใหม่ 

วันที่เจ็ด    พาราณสี 

เช้าตรู่      ปลุกตื่น จากนั้นนำ ล่องเรือแม่น้ำคงคา  แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ไหลมาจากภูเขาหิมาลัยจากเหนือลงใต้ แต่บริเวณพาราณสีกลับวกขึ้นเหนืออีก  ครั้งหนึ่ง  ชมการอาบน้ำล้างบาปบูชา พระอาทิตย์ และไฟจาก การเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคานั้น ไม่เคยดับมาตลอดระยะเวลา 3,000 กว่าปี 

เช้า           นำท่านสู่สถานที่ตั้งของ อิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก ธัมมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ และก่อให้เกิดพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขึ้นครบเป็นครั้งแรกในโลก  นำสักการะ เจาคันธีสถูป  จุดที่พระพุทธเจ้าเสด็จตามหาจนพบปัญญวัคคีย์   ธัมเมกขสถูป  ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเพื่อทรงหมุนวงล้อแห่งธรรมเข้าสู่มวลมนุษย์  มูลคันธกุฎี  ที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก  และซากสังฆารามกุฏินับพันที่รายรอบ  นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา หารเช้า ณ วัดไทย

เทียง          อาหารกลางวัน วัดไทยสารนาถ นำท่านทอดผ้าป่า ถวายปัจจัยบำรุงศาสนา นำท่านเดินทางสู่พุุทธคยา 

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 

 *** ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ทำพิธีขอขมาโทษแผ้นดินพุทธภูมิ และขอขมาซึ่งกันและกัน จากนั้น shopping  ตลาดพุทธคยา อิสระปฏิบัติธรรม กลับที่พักโรงแรม

 

วันที่แปด      โกลกัตตา              

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม วัดป่านานาชาติ จากนั้นนำท่านสู่สนามบินโกลกัตตา 

11.00 น.      ร่วมทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่โกลกัตตา อิสระอาหารค่ำ ช้อปปิ้ง จากนั้นนำท่านสู๋สนามบินโกลกัตตา 

24.05น.      ออกเดินทางจากสนานมบินโกลกัตตา โดยสายการบิน สไปร์เจ็ท เที่ยวบิน SG 83  

 

 

 

วันที่เก้า   โกลกัตตา             

 

04.10น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

  

 

 

 

เอกสารสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2. หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ)

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  2,000 บาท  ( อินเดีย + เนปาล)

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :  

ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
7/54 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค พระราม 2 ,พระรามสองซอย 54 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 โทร 02 4164988 

 

อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด

2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า

3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย

5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ

6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ

7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด

9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

5. ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%

7. ค่าทิปไกด์คนไทย  วันละ 50  บาท รวมเป็น 450 บาท ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 5  usd  ต่อท่าน รวมเป็น 45  usd  ต่อท่าน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  15,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  RSVN@Topasiaholidays.com หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2. ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
                                 ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง  ส่งโทรสารมาที่ 024177640

หมายเหตุ

1. บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์

2. กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงานภัยธรรมชาติการจลาจลต่างๆ เป็นต้น

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 

 

 

 

 

 


 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays