ReadyPlanet.com
dot dot
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์

อินเดีย สัมผัสความงดงามของ ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - อักราฟอร์ด มรดกโลก พลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งตลาดจานพัท ประตูเมืองแห่งชัยชนะ ตระการตากับความงามของพระราชวังแอมเบอร์ และพระราชวังสายลม มนต์เสน่ห์ของอินเดีย ชมเสน่ห์แห่งความงามของเดลลีเก่าและเดลลีใหม่

 

กำหนดเดินทางวันที่ ท่านละ บาท / ติดต่อสอบถาม โทร. 0830862117 024778838  info@TopAsiaHolidays.com  

ทัวร์อินเดีย เดลลี อัครา ทัชมาฮาล ชัยปุระ 6 วัน 4 คืน สายการบินแอร์อินเดีย
วันแรก  กรุงเทพฯ - เดลลี
06.10 . คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ w  ประตู 10  ชั้น 4  สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเช็คกระเป๋าเดินทางผูกป้ายลแจกบัตรที่นั่งโดยสาร เพื่อเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
08.55
นำท่านเดินทางสู่ นครนิวเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบิน AI 333
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เจ้าหน้าที่จัดรถโค้ชบริการเดินทางสู่ตัวเมืองเดลลี
เทียง บริการอาหารกลงวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
14.00 เดินทางสู่เมืองนครสีชมพู หรือ ใจปูร์ หรือชัยปุระ เมืองหลวงของรัฐราชาสถาน  ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
  เดินทางถึงเมืองชัยปุระ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ครั้นสมัยพระเจ้าใจสิงห์(Jalsingh2) ศตวรรษที่ 18 เมืองเป็นสีเทาขอบสีขาว ครั้นเมื่อปี  2426 พระเจ้าอัลเบิรต์เสด็จมาเยือนอินเดีย จึงรับสั่งให้ทาสีเมืองเป็นสีชมพูเพือต้อนรับพระองค์
18.00 บริการอาหารค่ำ นำท่านสู่ทีพักโรงแรม 
วันที่2 เดลลี  ชัยปุระ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
 นำท่านสู่ พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด (Amber Palace) เดิมเป็นราชธานีของเมืองชัยปุระ ตั้งอยู๋บนยอดเขารอบ พระราชวังแอมเบอร์ สร้างในสมัยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และสร้างเสร็จในสมัยราชาใจสิงห์   เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมราชปุตบนยอดเขาที่ล้อมด้วยทิวเขารอบด้านเหมือนกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นโดยพระเจ้าราไวไชยซิงค์ ในปี ค.ศ. 1735 ชมทิวทัศน์และเมืองสีชมพูโดยรอบ นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งช้างแบบกษัตริย์สมัยราชปุต
 นำท่านชม  Jai Mahal พระราชวังฤดูร้อนสำหรับพระราชวงศ์
 เทียง
 จากนั้นนำท่านบริการอาหารกลางวันณห้องอาหารโรงแรม จากนั้น  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวัง City Palace ซึ่งเคยใช้เป็นที่พักของราชวงศ์และท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของราชวงศ์ไว้มากมาย ที่นี่ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิตของมหาราชาในอดีตรวม ถึงเครื่องเรือน,ยานพาหะนะ,เสื้อผ้า,อาวุธ ฯลฯนำท่านเข้าชม ฮาวามาฮาล(พระราชวังสายลม)  ที่ซึ้งกษัตริย์ไสวไชยซิงค์สร้างตำหนักแห่งนี้เป็นกำนัลแด่ชายาและนางสนมทั้งหลายใช้เป็นที่สูดอากาศ และมองดูความเป็นไปภายนอก คำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลมจึงทำให้คนไทยเรียกว่า “พระราชวังสายลม” และฝรั่งจะเรียกว่า “Palace Of Wind”จากนั้น  นำท่านซื้อของฝาก สินค้าราคาถูกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินเข้าสู๋ที่พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
วันที่ 3 อัครา - ทัชมาฮาล
ช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง สู่ เมืองอัคระ  ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง
นำท่านชม Fetepur Siki เมืองที่พระเจ้าอัคบาร์ มหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้แห้งแล้งจนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมืองและย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช พระองค์ทรงมีมเหสีสามพระองค์และมเหสีแต่ละองค์ต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคือ ศาสนาอิสลาม,ฮินดู และ คริสต์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และ อมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศ และอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาล อยู่ เบื้องหลัง แล้วนำเข้าสู่ตัว อาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของ โลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ ทัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี สิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม ใช้คนงานกว่า 20000 คน แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมี พื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำ ด้วยรูปอาคารแบบเดียวกันกับทัชมา ฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน แล้วนำท่านเข้า ชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์ มหาราชแห่ง ราชวงศ์โมกุล เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์ และพระนัดดา ( โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์)พระเจ้าชาห์ จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสาม ยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่าง ๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะ อินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ นำชมห้อง ที่ประทับของกษัตริย์ พระโอรส พระธิดาองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยมมีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮันถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วนำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้นางในฮาเร็ม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARKS หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อัครา เดลลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เดลี ใช้เวลาประมาณ  4 ชั่วโมง
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
 
จากนั้นนำท่านเดินทางชม วัดอัคชาร์ดามหรืออาศรมธรรม วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างโดยองค์กร BAPS และมีสถาปัตยกรรมทีสวยงามมาก ศิลปะอันการแกะสลักอันสวยงามรอบล้อมโดยเศียรคชสารจำนวน 148 เศียร ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นำท่านชมวัดพระลักษมี งดงามตาม เป็นสถาปัตยกรรมบูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย ผู้ใดขอเงินขอทองมักประสบผลสำเร็จ นำท่านช้อปปิ้งตลาดจานพัท (janpath) ถนนช้อปปิ้งยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยว เครื่องประดับ ผ้าไหมอินเดีย ของตกแต่งบ้าน จากนั้นนำท่านชมIndian gate  ประตูชัย ที่สร้างให้ทหารหาญ ที่เสียชิวิตในสงครามครั้งที่ 1  
ค่ำ บิรการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสูทีพัก  COUNTRY INN HOTEL 
วันที่ 5 เดลลี สนาม บิน
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นำท่านชมกรุงเดลลี ชมการวางผังเมืองตามแบบประเทศอังกฤษ ผ่านชมราชปาติภาวัน (RASHTRAPATI BHAVAN) ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล ที่ก่อสร้างด้วยหินทรายแบบประเทศอังกฤษและโมกุล นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อินทิราคานธี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี
14.00 ออกเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์อินเดีย AI 332
19.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรณณภูมิด้วยความประทับใจ
   
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพ ฯ สู่กรุงเดลลี โดยสายการบิน
วันที่สอง เดลลี สู่ชัยปุระ
วันที่สาม  อัครา
วันทีสึ่ เดลลี
วันที่ห้า เดลลี
วันที่หก เดลลี กรุงเทพฯ โดยสายการบิน
รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - เดลลี AI 333 ( 08.55 - 11.30)
  เดลลี - กรุงเทพฯ AI 332 ( 14.00 - 19.15)
อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง 34,900
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง 34,900
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 34,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 33,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 32,900
พักเดี่ยว ท่านละ 8,000

 

เอสการสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า 1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ : ท็อปเอเชียฮอลิเดย์ (ลงทะเบียน)
36  ถนนพระยามนธาตุแยก 31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
Tel: 02 4778838

อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย 3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรุณาส่งมัดจำท่านละ 10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่ info@topasiaholidays.com  หรือ โทรสาร : 02 4778838 พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน 2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

หมายเลขบัญชึ : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ 255 209 357 7 สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์
กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง

หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน 30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays