dot
dot
ท็อป เอเซีย ฮอลิเดย์ ได้รับรางวัลบริษัททัวร์ได้รับมาตราฐานจากกระทรวงการท่องเที่ยว ปี 2015-2016
dot
bulletรู้จัก ท็อปเอเซียฮอลิเดย์
dot
dot
dot
ค้นหาทัวร์

dot
dot
ทัวร์อเมริกา - แคนาดา
dot
dot
ทัวร์แอฟริกา
dot
dot
ทัวร์โอเชียเนีย
dot
dot
ทัวร์เอเซีย
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
ทัวร์ยุโรป
dot
dot
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
dot
bulletอเมริกา
bulletออสเตรีย
bulletรัสเซีย
bulletลิทัวร์เนีย
bulletอิตาลี
bulletแอฟริกาใต้
bulletโมร็อคโค
bulletเยอรมนี
bulletเช็ก
bulletฮังการี
bulletฝรั่งเศส
bulletดูไบ
bulletโปรตุเกส
bulletเนเธอร์แลนด์
bulletตุรกี
bulletอังกฤษ
bulletลักเซมเบิร์ก
bulletเบลเยี่ยม
bulletสวิตเซอร์แลนด์
bulletสเปน
bulletสก็อตแลนด์
bulletลัตเวีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletออสเตรเลีย
bulletมองโกเลีย
bulletศรีลังกา
bulletเนปาล
bulletเวียดนาม
bulletอินเดีย
bulletมาเลเซีย
bulletปากีสถาน
bulletลาว
bulletMaldives
bulletเกาหลี
bulletสิงคโปร์
bulletภูฏาน
bulletอินโดนีเซีย
bulletไต้หวัน
bulletญี่ปุ่น
bulletกัมพูชา
bulletฟิลิปปินส์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletบรูไน
bulletมาเก๊า
bulletบาหลี
bulletพม่า
dot

dot
bulletรูปภาพความประทับใจ
bulletใบตอบรับการเดินทาง
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletแบบฟอร์มการจองทัวร์
dot
TOP ASIA HOLIDAYS TEL 024164988
dot
dot
OUR PARTNER
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS

แคชเมียร์ ความงามสวรรค์บนดิน ได้รับกล่าวว่าเป็น  PARADISE ON EARTH  
พัก DELUXE HOUSEBOAT, พักโรงแรมที่ พาฮาลแกม และ กุลมาร์ค 

 

 

 

 
  
IND 04 แคชเมียร์ พาฮาลแกม โซนามาร์ค กุลมาร์ค  พระราชวังสายลม เส้นทางสุดโรแมนติค สายการบิน แอร์อินเดีย
วันแรก กรุงเทพฯ เดลี
06.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์อินเดีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียด  แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น บริการอาหารบนเครื่อง)
08.55 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
11.40 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธีร์ เมืองเดลี (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณชั่วโมงครึ่ง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู๋เมืองอัครา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึี่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารโรงแรม เข้าสู๋ที่พัก   CLARK HOTEL  ระดับสีดาว 
วันที่ 2 อัครา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล    และป้อมอัคร
เทียง  นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ วัดอัครชาดาม Akshadham ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดู ที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swamnarayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดียและ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ทีพัก country inn hotel ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3 ศรีนาคา - พาฮาลแกม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารนำท่านเดินทางหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วพาท่าน ชมความงามของนครเดลี จนได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางสู่ สนามบินในประเทศ อินทิรา คานธี เพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (Srinagar)
12.40น

ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์  โดยสายการบินแอร์อินเดีย AIR INDIA  เที่ยวบินที่ AI 825

บ่าย.

ถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร และเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์นี้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชาฮาน (พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้ทัชมาฮาล) ได้เสร็จมาจากเมืองอัครา เพื่อมาเยือนดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ำพุร้อนขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนในฤดูร้อน จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า อินโนวา (คันละ 4-5 ท่าน) นำท่านเดินทางสู่พาฮาลแกม หรือหุบเขาแกะ ณ ความสูง 2,130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ของบอลลีวู้ดและมิวสิควีดีโอมากมาย เพราะความงามของทุ่งดอกไม้และทิวเขาอันแสนโรแมนติค

 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก ณ พาฮาลแกม นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HEEVAN HOTEL 
วันที่ 4 พาฮาลแกม  กิจกรรมขี่ม้า  ศรีนาคา ชาลิมาร์ สวนนิชาท โรงแรมบ้านเรือ
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมหุบเขาที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ชมความงามวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ สนุกสนานกับการขี่ม้า (รวมค่าบริการ ) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ศรีนาคา 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ศรีนาคา นำท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ (Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยา Nur Jehan และเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้เมืองหนาว จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ดอกทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ชมโรงงานเปอร์เซีย 
ค่ำ  นำท่านเข้าสู่ที่พัก (พักโรงแรมเรือ DELUXE HOUSE BOAT
วันที่ 5  ศรีนาคา - กุลมาร์ค - เคเบิ้ลคาร์ - ศรีนาคา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี  นำท่าน ขึนสู่เทือกเขากุลมาร์ค   (GULMARG)ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงานแห่งหนึ่งในโลก  ขณะขับรถสู่เทือกเขากุลมาร์ค สองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าว สลับกับพันธ์ไม้ป่าฝูงแกะตามเทือกเขา และเทือกเขาหิมาลัยที่มีหิมะปกคลุมสลับกันไป ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก   ถึงกุลมาร์คแล้วพาเที่ยวชมเทือกเขา กุลมาร์ค ซึ่งเป็นภูเขาที่ สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ ซึ่งมีชื่อว่าเป็น ทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) กุลมาร์ค มีชื่อเดิมเรียกว่า เการิมาร์คตั้งโดย สุลต่านยูซุปชาร์ ในศตวรรษที่ 16เนื่องจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล กุลมาร์คเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก (3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และสถานที่เล่นกีฬา ากนั้นนำท่านขึ้น เคเบิลคาร์กอนโดลาหรือกระเช้าลอยฟ้า นำท่านขึ้นเคเบิล เฟส 1  เพื่อ(หากท่านต้องการขึ้นระเช้าลอยฟ้าไปยังเฟส 2 พื่อชมทิวทัศน์ที่สูงขึ้นไปอีก ท่านสามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีเฟส 1 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ระหว่างทาง ขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจามมูในช่วงฤดูหนาวและจะกลับมาอยู่อาศัยที่กุลมาร์คในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงบนยอดกุลมาร์ค เฟส 1 ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามดุจแดนสวรรค์จนถึงยอดเขากุลมาร์ค ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเหมือนอยู่ในเทือกเขาทิสลิสต์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ ธ.ค. – เม.ย. ซึ่งค่าเล่นสกีนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์-สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น เพื่อแจ้งเล่นสกีได้)

เทียง

บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม สวนทิวลิป เปิดในช่วงเดือนตุลาคม ชมความงามทุ่งดอกทิวลิป นำท่านชมมัสยิดจาร์มา มัสยิดเก่าแก่แห่งนครแคชเมียร์ 

คำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักDELUXE HOUSE BOAT
วันที่ 6 ศรีนาคา - โซนามาร์ค - กราเซียร์น้ำแข็ง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เดินทางจากศรีนาคา สู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คำว่า “ โซนา” แปลว่าทอง “ มาร์ค” แปลว่าเส้นทาง… ในเส้นทางนี้ในอดีตเป็นเส้นทางค้าขายในตำนานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม เนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะเดินทางไป ถ่ายรูปไปตลอดทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  หลังรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว จากนั้นพาชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี  (ขี่ม้า 500 รูปี บวกค่าทิป (คนจูงม้า) 100 รูปี  ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์) ชมภูเขา สายน้ำ ลำธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ จากนั้นพากลับสู่ที่พักในเรือHOUSE BOAT ที่ศรีนาคา 
ค่ำ บิรการอาหารค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOUSE BOAT
วันที่ 7   ศรีนาคา - เดลลี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำทุกท่านล่องเรือ สิคาราในทะเลสาบดาล ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะ พาชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำที่อยู่ท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนา ๆ ชนิดแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ำนานาพันธุ์ จนจิตใจสบายแล้วพาเดินทางกลับเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่สนามบิน  
  จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่นครเดลลีโดยสายการบินในประเทศ แอร์อินเดีย  Ai 826
11.10 เดินทางสู่นครเดลลีโดยสายการบินในประเทศแอร์อินเดีย  เที่ยวบินที่     บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง
12.35น. เดินทางถึงสนามบิน อินทิราคานธี   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของฝากนานาชนิดที่ ตลาดจันปาท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำที่โรงแรม (มื้อที่ 13) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก HOTEL COUNTRY INN SUITE ระดับ 4 ดาว)
วันที่ 8  เดลลี - กรุงเทพ ฯ 
08.05 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน แวะชม เมืองใหม่เดลลี ที่มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษและเมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษได้สร้างและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย ผ่านชมที่ทำการของคณะรัฐมนตรี ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ผ่านชม ประตูชัย (INDIA GATE) ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกตขึ้นในปี 1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียที่ผู้เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้ท่านทานอาหารกลางวันที่สนามบินกันตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี
 14.20 น.  เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์อินเดียAI 332
19.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ สู่กรุงเดลลี  โดยสายการบินแอร์อินเดีย
วันที่สอง เดลลี สู่ศรีนาคา โดยสายการบิน ภายในประเทศ
วันที่สาม  กุลมาร์ค
วันทีสึ่  โซนามาร์ค
วันที่ห้า ศรีนาคา เดลลี โดยสายการบินภายในประเทศ
วันที่หก เดลลี กรุงเทพฯ
 
  รายละเอียดสายการบิน กรุงเทพ ฯ - เดลลี AI 44   (12.35 - 15.35)                                           
  เดลลี - ศรีนาคา             AI 551 ( 12.40 - 13.35) 
  ศรีนาคา - เดลลี             AI  826 ( 11.10 - 12.35)
  เดลลี  - กรุงเทพฯ             AI  332 (14.20 - 19.20)
อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักเดียว 46,800
ผู้ใหญ่  2 ท่านพัก 1 ห้อง 39,900
ผู้ใหญ่  3 ท่านพัก  1 ห้อง 39,900
เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่1 ท่าน 39,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน เสริมเตียง 38,900
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี + ผู้ใหญ่  2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 37,900
พักเดี่ยว ท่านละ 6,900
หมายเหตุ ปีใหม่ เพิ่มท่านละ  1,000 บาท  

 

เอกสารสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  1,830 บาท

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
                                                    36  ถนนพระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150
                                                                                     Tel: 02 4778838

อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั่วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4.ค่าวีซาประเทศอินเดีย
5.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการทีระบุ
7.ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
8.ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่กำหนด
9.ค่าประกันอุบัติภัยระหว่างการเดินทางในวงเงิคนสูงสุดท่านละ  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5.ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
7.ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  RSVN@Topasiaholidays.com หรือ โทรสาร : 02 4177640  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2-3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์

2.ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 15 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
                                 ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง 
           
หมายเหตุ
1.บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12.แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบิรการทั้งหมด
13.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  10,000 บาท
14.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 
ทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articleTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays