ReadyPlanet.com
dot dot
IND 08 เจาะลึกสังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ปัตนะ กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินแอร์อินเดีย
   

 

         

 

 เส้นทางนมัสการสังเวชนียสถาน  ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เดินทางโดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ 

สอบถามรายละเอียด Tel  02 416 4988  email:Info@TopAsiaHolidays.com 
คุณแพท 081 5509770   Email: Sales1@TopAsiaHolidays.com
คุณเหม่ยหลิน 081 6972191 Email: meilin.topasia@gmail.com

IND 08 นมัสการสี่สังเวชนียสถาน ดินแดนพุทธกาลครั้งหนึ่งในชีวิต ณ สถานที่จริง
วันแรก กรุงเทพฯ - เดลลี - พุาราณสี
04.00  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ 
08.00 
เดินทางถึงสู่นครเดลี โดยสายการบิน AIR INDIA เที่ยวบินที่ AI 333 (บริการอาหารบนเครื่อง)
  นำท่านเดินทางถึง สนามบิน อินธิราคานธี 
  นำท่านผ่านพิธีการและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่สนามบินพาราณสี โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 433 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เทียง
เดินทางสู่พาราณสี หรือวาราณสี เมืองหลวงของแคว้นกาสีในอดีต เป็นเมืองหลวงมรดกโลกที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอินเดียต่อเนื่องมาหลายพันปี เป็นเมืองแห่งการแสวงบุญของผู้คนนับล้านนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท  นมัสการ สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน ชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่12 ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมกับยสกุลบุตร นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้าจากนั้นชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ จัดแสดงและรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถเช่นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิมากรรมที่เป็นเลิศคือพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่งดงามยิ่งนัก สิงห์อันเป็นตราชการแผ่นดินของอินเดีย
เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ   CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พั 
วันที่2   พาราณสี พุทธคยา  ราชคฤห์  นาลันทา คิชกูฏ 
04.00 นำคณะล่องเรือชมแม่น้ำคงคา  ช่วงที่ไหลผ่านพาราณสีถือกันว่าเป็นแม่น้ำคงคาช่วงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเวลาเช้าตรู่ มีภาพที่เหลือเชื่อปรากฏให้ได้เห็น สายน้ำคงคาไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ ชมพิธีบูชาสูรยเทพ การอาบน้ำชำระบาปของชาวฮินดูและพิธีเผาศพที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาหลายพันปี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา
  ดินทางสู่มหาโพธิเจดีย์สร้างโดยพระเจ้าหุวิชกะในพุทธศควรรษ7โดยมีรูปแบบผสมผสานแบบพุทธ ตั้งอยู่เหนือปรางค์แบบฮินดู จนเกิดเอกลักษณ์ 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
11.30น
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
13.00 
 
เดินทางถึงพุทธคยา เสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ รำลึกถึงสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า  สักการะพระพุทธเมตตาพระปฏิมาประธานปางมารวิชัย อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ และ ชมสระมุจจลินท์ (จำลอง) จากนั้นสมาทานศีล 5 สวดมนต์และเจริญสมาธิและวิปัสสนา ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ณ LOTUS NIKKO HOTEL 

วันที่ 3 พุทธคยา  ราชคฤห์ นาลันทา พุทธคยา
เช้า
 
 
 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)  ฃราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลศูนย์กลางการประดิษฐานของพระพุทธศาสนา ล้อมรอบด้วยภูเขา 5 ลูก ประกอบด้วย เวปุลละ เวภาระ ปัณฑวะ อิสิคิลิและคิชฌกูฎ ระยะทาง 750 เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 20 นาที ท่านสามารถนั่งเสลี่ยงขึ้นเขา (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า เพื่อนัดแขกหามรอที่เชิงเขา ราคาไม่รวมในค่าบริการ ) ชมสถานที่ที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า ชมถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำที่พระสารีบุตรสำเร็จอรหัตตผล) กุฏีของพระอานนท์ และมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า จากนั้นลงจากเขาชมซากโบราณชีวกัมพวัน  สวนมะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายพระพุทธเจ้า ชมอารามของชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งได้ถวายการรักษาคราวพระเทวทัตกลิ้งหินกระเด็นใส่พระบาทจนห้อพระโลหิต  เดินทางสู่ตโปทาราม สวนซึ่งอยู่ใกล้บ่อน้ำพุร้อนชื่อ ตโปทา

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ  RAJGIR HOTEL เดินทางสู่นาลันทาตามความเชื่อของมหายานว่าเป็นถิ่นกำเนิดของพระสารีบุตร   นาลันทามหาวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนามหายาน สร้างขี้นในสมัยคุปตะหลังพุทธกาลราว 900 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยของโลก จากนั้นเดินทางสู่เวฬุวนาราม อุทยานที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นที่จุดกำเนิดมาฆบูชา นำท่านนมัสการหลวงพ่อดำ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี จากนั้นเดินทางกลับสู่พุทธคยา
ค่ำ
 นำท่านกลับพุทธคยา รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4  ไวศาลี - กุสินารา
เช้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถูปอนุสรณ์สถานบ้านนางสุชาดาและชมแม่น้ำเนรัญชรา(ปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำพัลคุ) สถานที่พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดาจะมองเห็นซากสุชาดาสถูปที่สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ณ บริเวณบ้านนางสุชาดาเดินทางสู่ ไวศาลีหรือเวสาลี สักการะวัดกูฏาศาลา ป่ามหาวัน  สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีภิกษุณีขี้นเป็นครั้งแรก โดยพระมหาปชาบดีโคตมีเป็นภิกษูณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาชมสถูปทรงโอคว่ำและเสาหินพระเจ้าอโศกที่งดงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เท่าที่ยังคงเหลือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ชมซากวัดวาลิการามสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 2  ในยุคพระเจ้ากาลาโศกราชแห่งเวสาลี
เทียง
 
 บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยไวศาลี
บ่าย ดินทางสู่สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานสักการะวิหารพระปางปรินิพพาน และพระสถูปปรินิพพาน  ที่เมืองกุสินารา จากนั้นนมัสการ มกุฏพันธนเจดีย์หรือชาวอินเดียเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รามภาร์ อนุสรณที่สร้างเพื่อรำลึกถึงสถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระและชมต้นสาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก Hotel Nirvana หรือระดับเดียวกัน)
วันที่ 5 กุสินารา - ลุมพินี (เนปาล)
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยง เดินทางสู่สวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานนำท่านนมัสการ พุทธวิหารปรินิพพาน ซึ่งภายในพระวิหารเป็นปฏิมากรรมพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพาน เหมือนกับได้กราบนมัสการพระบรมศพของพระพุทธเจ้าจริงๆ ชม พราหมณ์เจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุ และนมัสการ มกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ หรือรามภาร์ ชมสถานที่พระอานนท์เกาะสลักเพชรร้องไห้ ต้นสาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์
ค่ำ
นำท่านเดินทางเข้าที่พัก เดินทางสู่ ลุมพินี ประเทศเนปาล ใช้เวลาประมาณ  5 ชั่วโมง แวะที่สาลวโนทยาน 960 หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย พัก โรงแรมนิวคริสตัล
วันที่  6  ลุมพินี - สาวัตถึ
ช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม มหาสังฆารามอนุสรณ์ พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่ มหาสังฆารามอนุสรณ์สวนลุมพินี ชม มายาเทวีวิหาร ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี แกะสลักด้วยหินเป็นรูปพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว ชม สระสรงสนานธารโบกขรณี
ชมวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์ สถานที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สร้างไว้เป็นพุทธบูชาตลอดมาไม่ขาดสายตั้งแต่โบราณ ชม วัดไทยลุมพินี ซึ่งมีพระไทยจำพรรษาอยู่
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงรแม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสาวัตถี  ใช้เวลาประมาณ  7-8 ชั่วโมงในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน 16 แคว้น เป็นเมืองที่ใหญ่พอกับเมืองราชคฤห์และพาราณสี เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายและเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดถึง 25 พรรษา รวมทั้งเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนามั่นคงที่สุด ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ชมวิถีชีวิตชนบทของประเทศอินเดียระหว่างเดินทาง นำท่านผ่านชายแดนเข้าสู่ประเทศอินเดียนำท่านชมสถานที่สำคัญอื่นๆเช่น บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี, บ้านพ่อขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระพุทธเจ้าที่ วัดเชตวัน 
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้ เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นำท่านนมัสการ กุฎิพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมนิกโก้ สาวัตถี
วันที่ 7 สาวัตถี  ลัตเนาว์
ช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเชตวันวิหารเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้ารวมทั้งพระอรหันต์ได้จำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษา สร้างโดยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีเป็นชาวเมืองสาวัตถีไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ได้พบพระบรมศาสดาที่สีตะวันเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธธรรม เมื่อกลับมาจึงไปขอซื้อป่าไม้ของเจ้าเชตเพื่อสร้างอารามถวาย กล่าวกันว่าต้องขนเงินมาปูพื้นที่ให้เต็มสวนจึงจะซื้อที่ดินมาสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะในสมัยนั้นดินแดนทุกแห่งเป็นของผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ นำท่านกราบสักการะต้นโพธิ์พระอานนท์ซึ่งถือว่าอายุกว่า 2500 ปีซึ่งเป็นอายุยาวนานที่สุดในโลกร่วมกับต้นโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกา สักการะมูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า กุฎิพระโมคคัลลา กุฎิพระสารีบุตร กุฎิพระสิวลี กุฎิพระอานนท์ และสถูปที่บรรจุสารีริกธาตุของพระอรหันต์ ชมบ่อน้ำที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่สรงน้ำตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ ชมบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เศรษฐีองคมนตรีที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชมบ้านปุโรหิตบิดาขององคุลีมา, เนินดินที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง เดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  PICADDILY HOTEL 
วันที่ 8 เดลลี – กรุงเทพฯ
06.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.30
นำท่านเดินทางสู่สนามมบินลัคเนาว์ ออกเดินทางสู่สนามบินอินทิราคานธี  Ai
13.25 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 332
19.20 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพ ฯ สู่ พาราณสี โดยสายการบินแอร์อินเดีย
วันที่สอง  พาราณสี พุทธคยา 
วันที่สาม พระมหาเมตตา แท่นวัชรอาสน์ นาลันทา ราชคฤห์
วันทีสึ่  ไวศาลี กุสินารา
วันที่ห้า   กุสินารา ลุมพินี
วันที่หก ลุมพินี สาวัตถึ
วันที่เจ็ด สาวัตถี ลัคเนาว์
วันที่แปด ลัตเนาว์ เดลี กรุงเทพฯ
   เส้นทางบิน กรุงเทพ ฯ - เดลี         ( Ai 333   08.05 - 12.00)                                          
  เดลี  พาราณสี         ( Ai 433   13.00 - 14.30)
  ลัคเนาว์ เดลี         ( Ai 432   08.30 - 09.50)

เดลี - กรุงเทพ          ( Ai 332   13.00 - 19.20)
อัตราค่าบริการทัวร์                                                         ผู้ใหญ่                              เด็กเสริมเตียง                       เด็กไม่มีเตียง                          พักเดี่ยว                  
วันที่ 11 - 18 ธันวาคม 59          
         
         
         

 เอกสารสำหรับทำวีซ่ากรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3..รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว  พื้นหลังสีขาว จำนวน 4 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   พร้อม
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสือเดินทางราชการ ลดค่าวีซ่า  2,500 บาท  ( อินเดีย + เนปาล)

สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด กรุณาส่งเอกสารมาที่ :   ท็อปเอเชียฮอลิเดย์  (ลงทะเบียน)
                                                     36  พระยามนธาตุแยก  31 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม. 10150 Tel: 02 4778838 
                                                            

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินจากที่สายการบินกำหนด คือ  20 กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระ ณ เคาท์เตอร์สายการบิน
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
5. ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
7. ค่าทิปไกด์คนไทย ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ เป็นน้ำใจ ทั้งนี้ขึ้นกับการให้บิรการค่ะ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  กรุณาส่งมัดจำท่านละ  10,000 บาทโดยผ่าบัญชีในวันที่จอง โดยการส่งใบโอนมัดจำ + ชื่อสะกดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตรงกับพาสปอร์ต ระบุโปรแกรมทัวร์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  และส่งใบโอนมาทางแฟกซ์หรืออีเมล์ที่  info@TopAsiaholidays.com  หรือ โทรสาร : 024778838  พร้อมเตรียมเอกสารให้พร้อมภายใน  2 - 3 วันที่ได้จองทัวร์ หรือตอบรับใบจองทัวร์
2. ค่าบริการทีเหลือทางบริษัทฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 หมายเลขบัญชึ  : คุณกุลศยา จิรภารัตน์
               ธนาคารไทยพาณิชย์  255 209 357 7  สาขาบางบอน บัญชีออมทรัพย์ 
  กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพท์ และ โปรแกรมทัวร์พร้อม วันที่เดินทาง   
    
หมายเหตุ
1. บริษัทขอขอสงวสนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
2. กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ๋าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
7. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
10. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
11. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
12. แจ้งยกเลิกก่อน  30 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด
13. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
14. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์อินเดีย

IND 09 เลห์ ลาดัคห์ 7 วัน เทือกเขาหิมาลัย เลห์ เฮมิส ลามายูรู ทะเลสาปพันกอง สายการบินแอร์อินเดีย
IND ทัวร์สำรวจฮินดูสถานไฮเวย์ 10 วัน
IND 05 ทัวร์อินเดีย ถ้ำอชันต้า ถ้ำแอโลร่า มรดกโลก ไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ วัดพระศรีมหาคณปติ องค์ทัคฑุเสฐ 4 วัน 3 คืน สายการบินSPICE JET
IND 03 นมัสการสังเวชนียสถาน 9 วัน 7 คืน สายการบินสไปท์เจ็ท article
IND 01 เดลลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยปูร์
IND04 สุดยอดโรแมนติค แคชเมียร์ ศรีนาคา โซนามาร์ค กุลมาร์ค สวนชาลิมาร์ ทะเลสาบดาล และ ทัชมาฮาล 8 วัน สายการบิน JET AIRWAYS
IND10 อินเดียใต้ เชนไน เทวาลัยไกรลาส มาฑูไร มัลดีฟส์ 11 วัน สายการบิน SRILANKA AIRLINE article
IND11 อัมริตสา ธรรมศาลา มะนาลี ซิมลา 8วัน 7 คืน สายการบิน Jet Airways article
IND20 ทัวร์ศรีนาคา ซันสการ์ เลห์ ลาดัก
IND12 ทัวร์ธรรมศาลา มะนาลี ชิมลา ฤษีเกศ หริทวาร์ ขชุรโห ออชา 12 วัน 11 คืน สายการบิน Jet Airways articledot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays