ReadyPlanet.com
dot dot
TR01 ทัวร์เจาะลึกตุรกี 10 วัน 7 คืน

 TR01 ทัวร์เจาะลึกตุรกี 10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบิน MAHAN AIR (W5)

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรม :  

กำหนดการเดินทาง : 

วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มที่) สถานะ
2016 -  -  10 วัน  TR01 W5  44,900.-   ติดต่อเรา

วันแรก  กรุงเทพฯ – เตหะราน

18.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเข้าที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

21.30 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-050 

วันที่สอง : เตหะราน อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่ พระราชวังท็อปกาปิ เซ้นต์ โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ตลาดอียิปต์ หรือสไปซ์มาร์เก็ต

02.40 น.

ถึง สนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

06.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ W5-112

08.35 น.

ถึง สนามบินนานาชาติอาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจเอกสารคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นนำท่านไปชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมาน ซึ่งขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางที่เป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรป และตะวันออก ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ชมภายในพระราชวังที่ประดับด้วยโคมไฟระย้าและที่น่าตื่นตา ก็คือโคมไฟอันมหึมาที่มีน้ำหนักถึง 4 ตัน และนาฬิกาทุกเรือนของที่นี่จะชี้บอกเวลา 09.05 น. เป็นนิจนิรันดร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SULTAN KOSESI

 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังท็อปกาปิ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมันหลายองค์ ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านที่ได้ปกครองในอาณาจักรแห่งนี้ฯลฯ นำท่านชม เซ้นต์ โซเฟีย ถือว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และเป็นโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวคริสต์ เพื่อแสดงถึงความอัจฉริยะ และพลานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรโรมัน ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ซึ่งเคยถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาทำลาย และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.537 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน และจวบจนวาระสุดท้ายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาได้ถูกสถาปนาเป็นสุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกของอิสลามชื่อ อายา ซอฟยานำท่านไปชม อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์แซนตาโซเฟีย อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ แรกเริ่มเป็นอ่างเก็บน้ำสมัยไบแซนไทน์อ่างเก็บน้ำใต้ดินนี้ถูกสร้างตั้งแต่คริสตวรรษที่ 6 ในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียนมีความยาวประมาณ 140 เมตร กว้าง 67 เมตร และความลึก 8 เมตร นำท่านไปเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดอียิปต์ หรือสไปซ์ มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 ซึ่งทอดยาวไปตามสุเหร่าเยนี ที่อยู่ใกล้กับสะพานกาลาต้า เป็นแหล่งขายของส่ง มีทั้งของกิน ของเล่นและเสื้อผ้า และยังมีเครื่องเทศ ผลไม้แห้งถั่วต่างๆ น้ำมันมะกอก ฯ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร HONG BIN LOU

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม : ช่องแคบบอสฟอรัส สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม แกรนด์ บาซาร์ ข้ามฟากสู่ เมืองชานัคคาเล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านไปลงเรือชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32 กม. ซึ่งถือว่าที่สุดของยุโรป และเอเชียมาพบกันที่นี่ นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิไบแซนไทน์ ภายในถูกตบแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน มีเสามินาเรท์เป็นยอดแหลมถึง 6 ต้น ถูกสร้างโดยสุลต่านอาห์เมต ที่ 1 ในปี ค.ศ.1609-1616 นำท่านไปชม ฮิปโปโดรม ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของชาวไบแซนติอุม คือ สถานที่ที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวโรมัน และของจักรวรรดิออตโตมานกว่า 400 ปี ในปัจจุบันเหลือแค่เสา 3 ต้น คือเสาต้นแรกโอเบลิสก์แห่งฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาเป็นเสาเซอร์เพนไทน์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา 497 ปีก่อนคริสตกาล และเสาคอนสแตนตินที่ 7 เป็นเสาต้นสุดท้าย สถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณปีค.ศ.203 ในยุคของไบแซนไทน์ นำท่านไปยังย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปี ค.ศ. 15 มีร้านค้ามากมายถึง 4,000 ร้าน ซึ่งเป็นตลาดค้าพรม และเครื่องเงินทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร MEYDAN 

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางเลียบชายฝั่งทะเลไปยังบริเวณ แหลมแกลลิโปลี เพื่อที่จะนำท่านข้ามฟากโดยเรือผ่านทางช่องแคบของทะเลมาร์มาร่า และออกเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า และติดกับทะเลอีเจียน ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว เพระว่ามีซากโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมันหลายแห่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ : ชานัคคาเล่ ทรอย เพอร์กามัม อีซเมียร์ คูซาดาซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองทรอย ชมความสวยงามของ ม้าไม้โทรจาน ที่เคยเป็นต้นแบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการทำสงครามเมื่อปี 1,000-700 ก่อนคริสตกาล พร้อมกับชมสิ่งโบราณสถานต่างๆ มากมายที่ถูกสร้างขึ้นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองเช่น โรงละคร ปราสาทที่ถูกขุดค้นขึ้นมาในบริเวณใกล้ ๆ กัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเพอร์กามัม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร KARDESLER

บ่าย

จากนั้นนำท่านไปชม โบราณสถานต่าง ๆ ที่ยังคงความสวยงามของ อะโครโพลิส ที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา ในสมัยที่พวกกรีกเข้ามาปกครองที่บริเวณนั้น และมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เมืองนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี แปลว่า เกาะนกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน โดยผ่านเมืองอีซเมียร์ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า :  คูซาดาซี เมืองโบราณเอพฟิซุส ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยและสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง และเคยเป็นที่อยู่ของชาวไอโอเนียนจากกรีก นำท่านแวะชม วิหารของอาร์เทมิส ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 2 เพื่อถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก นำท่านชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เอฟฟิซุสคือ โรงละครโรมัน ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนดูได้ถึง 25,000 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของประชากรยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งผลิตเสื้อหนังส่งแบรนด์ดังในอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HITIT

 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่แคลเซียมอ๊อกไซด์ไหลขึ้นมาจากใต้ดินเป็นเวลานับพันปีมาแล้วจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้น นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซียม บ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก : ปามุคคาเล่ อันทาลย่า เพอร์เก้ แอสเพนโดส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอันทาลย่า บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาอันทาลยา อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าเรือโบราณที่เคยมีความสำคัญมาแต่ในอดีต ที่ถูกสร้างโดยจักรพรรดิอัตตาลุสที่ 2 นำท่านชมความสวยงามของ ประตูฮาเดรียน ซึ่งมีชื่อเสียงที่มีประตูทางเข้าไปยังวังที่สวยงาม ที่ถูกสร้างด้วยหินอ่อนเป็นรูปประตูถึงสามโค้งเพื่อให้เป็นเกียตริยศแด่จักรพรรดิฮาเดรียน ที่เคยมาเยือนเมืองนี้และครั้งหนึ่งได้เคยเสด็จมายืนที่ตรงนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SAHIL MOLA

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพอร์เก้ เมืองที่มีความสำคัญของโลกโบราณ ในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของพวกฮิทไต้เมืองประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2009 นำท่านชม โรงละครที่ยิ่งใหญ่ สัมผัสอย่างใกล้ชิดซึ่งมีความสวยงาม และสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 คน มีเวทีแสดงด้านหลัง สถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นหลายชั้นที่นี่มีห้องสำหรับนักแสดงเพื่อไว้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENDER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด : อันทาลย่า คอนย่า คัพปาโดเซีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองคอนย่า ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SOMATCI

บ่าย

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 ก่อตั้งโดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นำท่านสู่ เมืองคัพปาโดเซีย ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม YILTOK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด : คัพปาโดเซีย พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค นครใต้ดิน อังการ่า

05.00 น.

สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งบอลลูน จะมีรถมารับท่านเพื่อเดินทางไปยังที่ ขึ้นบอลลูนชมวิวเมือง ซึ่งท่านจะได้เห็นวิวทั้งหมดของเมือง (ค่าใช้จ่ายต่อท่าน USD 210/ท่าน กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ และท่านจะได้รับประกาศนียบัตรนั่งบอลลูนที่มีชื่อเสียงระดับโลก กรุณาแจ้งกับไกด์ในวันเดินทาง) 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ ยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1985 นำท่านแวะชม โรงงานทอพรม และโรงงานเซรามิค พร้อมจับจ่ายซื้อของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร AVANOS

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดิน ซึ่งถูกทำขึ้นในศตวรรษที่ 4 ได้ถูกขุดลึกลงไปสำหรับใช้เป็นที่หลบซ่อนประมาณ 5,000-7,000 คน ที่ได้หลบหนีจากการรุกรานของศัตรู และพวกที่ต่อต้านไม่ยอมรับนับถือศาสนาอื่น ๆ ให้ท่านชมความเป็นอยู่ที่ใต้ดิน ซึ่งได้ถูกวางรากฐานทางด้านสาธารณูปโภคไว้เป็นอย่างดี ห้องครัว ห้องทำไวน์ ห้องเก็บอาหาร พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และอื่น ๆ อีก ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ เมืองอังการา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล กรุงอังการ่าตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MANHATTAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า : ซิมลา

เข้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไป สนามบินนานาชาติอังการ่า

11.00 น.

เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน โดยสายการบินมาฮาน แอร์ เที่ยวบินที่ W5-119

15.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบินให้ท่านได้อิสระในการพักผ่อน และรับประทานอาหารภายในเล้าจ์ของสายการบินมาฮาน แอร์ ซึ่งคอยต้อนรับ และบริการทุกท่าน

22.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ W5-051

วันที่สิบ : กรุงเทพฯ

07.25 น.

ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง 

ราคาต่อท่านสำหรับเดินทางวันที่ : 

อัตราค่าบริการทัวร์ ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ  
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง  
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ  
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)  
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ   
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)  
อัตราค่าบริการรวม 1.ค่าตั๋วเครืองบินไปกลับ กรุงเทพ - ตุรกี - กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน MAHAN AIR

2.ค่าโรงแรมที่พัก 7 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดืม 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินนานาชาติอาตาเติร์ก 

7.ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
  8.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

9.ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
 ประกันภัย  วงเงิน 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะอุบัติเหตุจากการเดินทางไม่รวมเจ็บไข้  ป่วย ไข้ชัก หรือท้องเสีย อาหารเป็นพิษ
ค่าบริการไม่่รวม 1.ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด 20กิโลกัรม
  -ค่าทิป 2.ค่าทิปไกด์และคนขับตุรกี ( ประมาณ วันละ 200  บาท ต่อท่าน ) 
 - ค่ายกกระเป๋า 3.ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม  ครั้งละ ____ ลีรา

4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (วันละ 50 บาท 4 วัน รวม 200 บาท )
  5.ค่าทำหนังสือเดินทาง

6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น

7.ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ

8..ค่าใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหักณที่จ่าย  3%
การจองและชำระเงิน กรุณาจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
1.  ค่ามัดจำทัวร์  ชำระทันทีที่จองทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท 
2.   ชำระค่าทัวร์ที่เหลือ   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่                
   จำนวน                                 บาท   ภายในวันที่
 คลิกจองทัวร์   
หมายเหตุ ค่าบริการทีเหลือทางบริษัท ฯ เรียกเก็บก่อนการเดินทาง 20 วัน 
ทั้งนี้บริษัทสำรองจ่ายค่าที่พักและตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการบริการ  
1.จองทัวร์และชำระเงินตามเงื่อนไข 
  แจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วัน  คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  แจ้งยกเลิกทัวร์ไม่น้อยกว่า 15 วัน หักค่าทัวร์ 50 %
  แจ้งยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มทุกกรณี 
2.บริษัทขอขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 14 วัน  กรณีไม่สามารถจัดกรู๊ปได้ 15 ท่านหรือจัดกรุ๊ปไม่มีหัวหน้าทัวร์
3.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บ.ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทังหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานทูตแล้ว 
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
11.ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
12.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
13.เมื่อออกเดินทางพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียนร้องส่วนลดค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
14.เมือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านได้เงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ดีแล้ว 

 
ทัวร์ตุรกี

TR02 ทัวตุรกี 8 วัน 5 คืนdot
รางวัล จากกรมการท่องเที่ยว 2016-2018
dot
dot

dot
บริการจัดกรู๊ปเหมา กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปบริษัท ดูงาน  ซัมเมอร์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ศรีลักา
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dotTop Asia Holidays, เดินทางอย่างมีระดับ ท็อปเอเซียฮอลิเดย์

บริษัท ท็อป เอเชีย ฮอลิเดย์ .
ที่อยู่ :  36 กาญจนาภิเษก      รหัสไปรษณีย์ : 10150
เบอร์โทร :  02 416 4988      มือถือ :0830862117  
อีเมล : info@topasiaholidays.com
เว็บไซต์ :www.TopAsiaholidays.com

LINE : topasiaholidays